Drukuj

Czy pobieranie opłat komunikacyjnych przez Starostwo Powiatowe podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Myślenicach działając na podstawie art. 14 a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (j. t. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11 lutego 2005 r. ( data otrzymania 14 lutego 2005 r. uzupełniony 22 lutego 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko dotyczące pkt. 3 jest prawidłowe.

Ze złożonego wniosku wynika, że Starostwo Powiatowe pobiera różnego rodzaju opłaty komunikacyjne (m.in. za prawo jazdy, za kartę pojazdu, za wydanie dowodu rejestracyjnego, za wydanie książek pojazdu, za czynności administracyjne związane z wykonywaniem transportu drogowego itp.), do czego zobowiązane jest na podstawie odrębnych przepisów.Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Ustęp 6 powołanego artykułu stanowi, iż nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.Odpowiadając na pytanie tutejszy organ stwierdza, że w przedstawionej sytuacji ma zastosowanie ww. przepis art. 15 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług, w związku z czym przychody z tytułu pobranych opłat nie stanowią obrotu na podstawie przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Powyższa interpretacja :
- dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
- nie jest wiążąca dla podatnika (płatnika/inkasenta/następcy prawnego podatnika) osoby trzeciej odpowiedzialnej za zaległości podatkowe, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Podobne interpretacje: