Drukuj

Czy adwokat wykonujący zawód w Kancelarii Adwokackiej będącej podatnikiem podatku VAT i jednocześnie otrzymujący zlecenia obrony z urzędu (tzw. „urzędówki”) powinien dokonać indywidualnej rejestracji do podatku VAT?

W dniu 17.06.2005 r. Podatniczka złożyła w tut. Urzędzie wniosek o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług, który uzupełniła w dniu 05.07.2005 r., przedstawiając własne stanowisko w przedmiotowej sprawie. W w/w wniosku zainteresowana zwróciła się do Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach z zapytaniem czy wykonując zawód adwokata w spółce cywilnej – Kancelarii Adwokackiej i Kancelarii Radców Prawnych - będącej podatnikiem podatku VAT i jednocześnie otrzymując zlecenia z sądu w ramach tzw. „urzędówek” powinna dokonać indywidualnej rejestracji do podatku VAT oraz czy faktury VAT za wynagrodzenia z tyt. obrony z urzędu powinny być wystawiane przez Kancelarię czy przez nią jako osobę fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

Naczelnik tut. Urzędu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego: Stosownie do dyspozycji zawartej w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Zgodnie z ust. 2 cytowanego art. 15 działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Natomiast art. 15 ust. 3 pkt 3 w/cyt. ustawy o VAT stanowi, że za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1 nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2–8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) stanowi, że za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 niniejszej ustawy, uważa się przychody osób, którym organ władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, sąd lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zlecił wykonanie określonych czynności a zwłaszcza przychody biegłych w postępowaniu sądowym, dochodzeniowym i administracyjnym oraz płatników, z zastrzeżeniem art. 14 ust. 2 pkt 10, i inkasentów należności publicznoprawnych, a także przychody z tytułu udziału w komisjach powoływanych przez organy władzy lub administracji państwowej albo samorządowej, z wyjątkiem przychodów, o których mowa w pkt 9 cytowanego przepisu. Reasumując, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy nie są działalnością gospodarczą czynności świadczone przez wykonawcę zlecenia, z tytułu których odpowiedzialność ponosi zlecający, w analizowanym stanie faktycznym byłby to sąd. W związku z tym, jeśli odpowiedzialność z tytułu wykonywania czynności ponosi jej bezpośredni wykonawca – w tym przypadku adwokat – przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 nie ma zastosowania. Nie zmienia tego również fakt, że przychody uzyskiwane przez adwokatów z tytułu świadczenia pomocy prawnej z urzędu zostały wymienione w art. 13 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, bowiem przy świadczeniu usług pomocy prawnej przez adwokata, zdaniem Naczelnika tut. Urzędu Skarbowego, sąd nie ponosi odpowiedzialności za działania obrońcy z urzędu, co powoduje, że w/w czynności wykonywane przez adwokatów należy uznać za działalność gospodarczą w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy. W konsekwencji czynności te – na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług – podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych według stawki 22 %.

Zatem, zgodnie z wyżej zacytowanymi przepisami, w przypadku adwokatów będących członkami zespołów adwokackich, którzy równocześnie nie prowadzą indywidualnych kancelarii i nie są zarejestrowani jako podatnicy VAT w urzędzie skarbowym, konieczne jest dokonanie przez adwokata rejestracji jako podatnika podatku od towarów i usług we właściwym urzędzie skarbowym, w zakresie czynności, z których adwokaci ci uzyskali przychody, tj. z działalności wykonywanej osobiście.

Informacji udzielono według stanu prawnego obowiązującego w dacie sporządzenia informacji przez organ pierwszej instancji.

Podobne interpretacje: