Drukuj

Czy sprzedaż działki budowlanej podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług ?

Postanowienie

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r, Dz. U. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 19.05.2005r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działki budowlanej wraz z domem w trakcie budowy, w przypadku gdy Strona dokonująca sprzedaży nie jest osobą prowadzącą działalność gospodarczą

stwierdza, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

Podatnik – osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej zamierza dokonać sprzedaży nieruchomości gruntowej wraz z domem w budowie. Przedmiotowa nieruchomość jest własnością Wnioskodawcy.

Strona jest zdania, że sprzedaż w/w działki budowlanej nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz. 535 z poz. zm.)zwanej dalej ustawą, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towarów zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statyce publicznej, a także grunty.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym obrót nieruchomościami gruntowymi realizowany przez Podatników podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem, przy czym stosowanie do art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług zwalnia się od podatku dostawę terenów nie zabudowanych innych niż tereny budowlane przeznaczone pod zabudowę. W myśl art. 29 ust. 5 przedmiotowej ustawy w przypadku dostawy budynków, budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli, z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Oznacza to, że w przypadku dostawy gruntu związanego z budynkiem obowiązuje stawka właściwa dla tego budynku. Zgodnie bowiem z art. 48 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 96 z poz. zm.) budynek stanowi część składową gruntu. Zaś zgodnie z art. 47 § 2 Kodeksu cywilnego częścią składową jest wszystko to co nie może być od niego odłączone bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości albo bez uszkodzenia lub istotnej zmiany przedmiotu odłączonego.

Należy jednak zauważyć, że aby dostawa budynku wraz z gruntem podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, musi być dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

W świetle art. 15 ust. 1 w/w ustawy podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Działalność gospodarcza, zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności podlegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Z przywołanych wyżej przepisów wynika, iż dostawa gruntu podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w sytuacji gdy sprzedaży można przypisać znamiona działalności gospodarczej prowadzonej z zamiarem wykonywania jej w sposób częstotliwy, co czyni sprzedawcę w tym zakresie podatnikiem podatku VAT w rozumieniu art. 15 ustawy o VAT.

Z przedstawionego przez Zapytującego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca jest osobą fizyczną nie prowadzącą działalności gospodarczej. Nie jest również podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podatnik wskazuje, że jest właścicielem przedmiotowej nieruchomości, a z okoliczności sprawy wynika, że dostawa towaru w postaci sprzedaży nieruchomości, zostanie zrealizowana w warunkach niewskazujących na zamiar częstotliwego jej wykonywania.

Zatem przedstawione we wniosku stanowisko Pytającego Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wejherowie uznaje za prawidłowe.

Podobne interpretacje: