Drukuj

Czy ustawa o podatku VAT daje podstawę do wyodrębnienia dla celów płacenia podatku VAT jednostek organizacyjnych działających w ramach osoby prawnej?

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa - Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997r. nr 137, poz. 926 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 04.05.2005r. (wpływ do tut. Urzędu 05.05.2005r.) uzupełnionym pismem z dnia 03.06.2005r. oraz z dnia 05.07.2005r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

postanawia

uznać stanowisko Strony przedstawione w piśmie z dnia 03.06.2005r. za nieprawidłowe.

Uzasadnienie

Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż jest osobą prawną, któraw 2004r. zyskała status organizacji pożytku publicznego. W skład jej struktury organizacyjnej wchodzą m. in. trzy ośrodki, z których każdy posiada własny regulamin i numer Regon. Strona jako osoba prawna corocznie składa sprawozdania finansowe, w których ujmuje łącznie obroty wszystkich jednostek organizacyjnych wchodzących w jej skład, natomiast w/w jednostki organizacyjne nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych.

W związku z powyższym Strona stawia pytanie: Czy ustawa o podatku VAT daje podstawę do wyodrębnienia dla celów płacenia podatku VAT jednostek organizacyjnych działających w ramach osoby prawnej?

Zdaniem Strony powinna istnieć możliwość wyodrębnienia dla celów płacenia podatku VAT jednostek organizacyjnych działających w ramach osoby prawnej, ponieważ brak takiej możliwości nakładałby na całą osobę prawną z jej wszystkimi jednostkami organizacyjnymi konieczność poboru i rozliczania podatku VAT oraz prowadzenia stosownej do tego dokumentacji, tylko dlatego, że jedna z jednostek mogłaby przekroczyć równowartość 10.000 euro obrotu. Ponadto Strona uważa, że powinna istnieć możliwość ubiegania się o zwolnienie z obowiązku pobierania i rozliczania podatku VAT w odniesieniu do mniejszych jednostek organizacyjnych osoby prawnej, które nie osiągają wartości sprzedaży zmuszającej do takich rozliczeń. Zwolnień takich, na wniosek zainteresowanej osoby prawnej powinien udzielać naczelnik urzędu skarbowego właściwego dla miejsca położenia siedziby osoby prawnej.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące przepisy prawa podatkowego:art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.), zgodnie z którym podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności;art. 15 ust. 2 w/w ustawy, zgodnie z którym działalność gospodarcza obejmuje wszelkądziałalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnychi prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych; art. 15 ust. 3b w/w ustawy, zgodnie z którym za zgodą naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla osoby prawnej podatnikami mogą być również jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r.o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 oraz z 2004r. nr 64 poz. 593, nr 116, poz. 1203 i nr 210, poz. 2135) prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli samodzielnie sporządzają sprawozdanie finansowe.

Powyższą ocenę prawną uzasadnia się w sposób następujący: Generalnie przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług nie przewidują możliwości oddzielnego rozliczania się jednostek organizacyjnych osoby prawnej za wyjątkiem określonym w art. 15 ust. 3b. Zapis w/w art. 15 ust. 3b znowelizowanej ustawyo podatku od towarów i usług (obowiązującej od dnia 01.06.2005r.) stanowi, iż za zgodą naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla osoby prawnej podatnikami mogą być również jednostki organizacyjne osoby prawnej, będącej organizacją pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 orazz 2004r. nr 64 poz. 593, nr 116, poz. 1203 i nr 210, poz. 2135) prowadzące działalność gospodarczą, jeżeli samodzielnie sporządzają sprawozdanie finansowe. Aby ubiegać się o zgodę właściwego naczelnika urzędu skarbowego, dającą możliwość samodzielnego rozliczania się z tytułu podatku VAT wyodrębnionym jednostkom organizacyjnym Podatnika, konieczne jest spełnienie warunku jakim jest samodzielne sporządzanie sprawozdań finansowych przez te jednostki organizacyjne, bowiem w przeciwnym wypadku takie wyodrębnienie nie jest możliwe. Z przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego wynika, iż jednostki organizacyjne wchodzące w jej skład nie sporządzają samodzielnie sprawozdań finansowych. Zatem, w przedmiotowej sprawie nie jest spełniony warunek dotyczący samodzielnego sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki organizacyjne wchodzące w skład organizacji, więc wyodrębnienie w/w jednostek dla celów rozliczania podatku VAT nie jest możliwe. Jednostki organizacyjne wchodzące w skład organizacji (będącej osobą prawną) są jej integralną częścią i dla celów rozliczania podatku VAT generalnie rozpatrywane są jako jeden podmiot prowadzący działalność gospodarczą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tutejszy organ podatkowy wyjaśnia ponadto, iż przepisy prawa podatkowego nie dają naczelnikowi urzędu skarbowego możliwości zwalniania podatników na wniosek osób zainteresowanych z obowiązku pobierania i rozliczania z podatku VAT. W związku z powyższym tut. organ podatkowy postanowił jak w sentencji.

Niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcęi stanu prawnego obowiązującego w dacie wydania niniejszego postanowienia. Jednocześnie tut. organ podatkowy informuje, że zgodnie z art. 14b § 1 niniejsza interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta. Jeżeli jednak podatnik, płatnik lub inkasent zastosowali się do tej interpretacji, organ nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej ich zobowiązanie podatkowe bez zmiany albo uchylenia postanowienia, o którym mowa w art. 14a § 4 jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu.W myśl § 2 w/w artykułu interpretacja, o której mowa w art. 14a § 1, jest wiążąca dla organów podatkowych i organów kontroli skarbowej właściwych dla wnioskodawcy i może zostać zmieniona albo uchylona wyłącznie w drodze decyzji w trybie określonym w § 5.

Pouczenie

Na postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia(art. 236 Ordynacji podatkowej). Zażalenie powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: