Drukuj

Czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Na podstawie przepisów art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 15.04.2005r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie naliczenia podatku od towarów i usług od sprzedaży działek budowlanych, uzupełnionego pismem z dnia 10.05.2005r., pismem z dnia 20.05.2005r. oraz pismem z dnia 16.06.2005r.

stwierdzam, że:

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest nieprawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

Uzasadnienie

W 1996r. aktem notarialnym Podatnik nabył wraz z bratem grunty rolne i leśne. Nabyte grunty stanowią współwłasność majątkową Podatnika i jego żony oraz brata Podatnika i jego żony.

Pomimo, iż zarówno Podatnik jak i jego brat prowadzą działalność gospodarczą i są podatnikami podatku od towarów i usług, nabyte grunty nie były i nie są związane z prowadzoną przez niego i jego brata działalnością gospodarczą. Nie były też i nie są przedmiotem najmu i dzierżawy. W dacie nabycia przedmiotowych gruntów Podatnik nie miał sprecyzowanego pomysłu na ich zagospodarowanie. Grunty leśne przez okres posiadania nie były przez Podatnika w żaden sposób użytkowane, natomiast na części gruntów rolnych Podatnik uprawiał zboże.

Podatnik i jego brat jako właściciele gruntów – zgodnie z oświadczeniem złożonym w przedmiotowym wniosku, nie mieli wpływu na zmianę w dniu 30 listopada 1994r. planu zagospodarowania przestrzennego Gminy, tj. pod rzemiosło i pod budownictwo jednorodzinne. Stał się on wynikiem zebrania z dnia 29.09.1994r. z udziałem poprzednich właścicieli.

Już jako właściciele gruntów w 2001r. Podatnik i jego brat podjęli działania w celu przygotowania gruntów pod budownictwo. Działania te polegały na niwelacji terenu, dokupieniu dodatkowego gruntu z przeznaczeniem na drogę dojazdową (grunt przeznaczony na drogę dojazdową przekazano w użytkowanie Urzędowi Gminy ).

W 2003r. Podatnik zwrócił się z prośbą do Urzędu Gminy o wydanie decyzji o warunkach zabudowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Decyzją z dnia 30.12.2003r. Wójt Gminy ustalił warunki zabudowy w całości zamierzenia inwestycyjnego dotyczącego budowy budynków mieszkalnych jednorodzinnych wolnostojących z garażami na terenie wydzielonych działek.

Zgodnie z planem przestrzennego zagospodarowania terenu Urzędu Gminy w 2003r. grunty V i VI klasy o łącznej powierzchni 5,66 ha podzielono na 44 działki budowlane pod zabudowę jednorodzinną . W 2004r. sprzedano 12 działek.

Podatnik zapytuje czy sprzedaż na rzecz osób fizycznych przedmiotowych działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zdaniem Pytającego z uwagi na fakt, iż gruntu nie nabyto w celach zarobkowych, sprzedaż gruntu nie mieści się w ramach działalności gospodarczej. Czynność sprzedaży działek budowlanych jako nie związana z prowadzoną przez Podatnika i brata działalnością nie będzie zatem podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Organ podatkowy zajmując stanowisko w przedmiotowej sprawie stwierdził, co następuje.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega m.in. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Pojęcie towaru zostało zdefiniowane w art. 2 pkt 6 cytowanej ustawy, zgodnie z którym przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty.

W obecnie obowiązującym stanie prawnym obrót nieruchomościami gruntowymi realizowany przez podatników podatku od towarów i usług podlega opodatkowaniu tym podatkiem, przy czym na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 w/w ustawy zwolnieniu przedmiotowemu poddano dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod zabudowę.

Na gruncie przepisów podatkowych brak jest definicji pojęcia gruntu przeznaczonego pod zabudowę”. Posługując się więc definicjami z innych źródeł, przez „grunt przeznaczony pod zabudowę” rozumieć należy zarówno grunty, które widnieją w planie zagospodarowania przestrzennego jako przeznaczone pod zabudowę, jak i te, w stosunku do których właściciel w sposób dający się udowodnić uzewnętrznił zamiar ich przeznaczenia pod zabudowę.

W świetle art. 15 ust. 1 i 2 cytowanej wyżej ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2 bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Z kolei „działalność gospodarcza” w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywana w sposób częstotliwy Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

W znaczeniu w jakim funkcjonuje to pojecie w języku polskim „częstotliwie” oznacza wielokrotnie. Z powyższego wynika, że aby jednorazowa dostawę towarów lub jednorazowe świadczenie usług uznać za działalność gospodarczą należy wykazać, że w momencie jej realizacji podatnik miał zamiar dokonywać takich czynności wielokrotnie, a wykorzystane towary zostały nabyte w celu sprzedaży.

Mając na uwadze, iż Podatnik:

  • prowadzi działalność gospodarczą i jest podatnikiem podatku VAT,
  • w dacie nabycia przedmiotowych gruntów tj. w 1996r. dokonana była już zmiana planu zagospodarowania przestrzennego Gminy odnośnie przedmiotowych gruntów uchwalona przez Radę Gminy uchwałą Nr V/33/94 z dnia 30 listopada 1994 roku, ogłoszoną w dzienniku urzędowym Województwa Gdańskiego Nr 31 z 1994 roku, poz. 163, co ustalono na podstawie przedłożonej przez Podatnika w tutejszym Urzędzie Skarbowym Decyzji o warunkach zabudowy znak UAN-7331/62/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.,
  • jako właściciel gruntów podjął działania zmierzające do przygotowania gruntów rolnych pod budownictwo mieszkaniowe,
  • zamierza dokonać dostawy gruntu podzielonego na 44 działki budowlane z majątku własnego – sprzedaż 12 działek nastąpiła już w 2004r.

organ podatkowy uznał, iż Podatnik nabył przedmiotowe grunty w celu dalszej odsprzedaży.

W związku z powyższym czynność dostawy tych gruntów wyczerpuje znamiona częstotliwości i sprzedaż przedmiotowych działek budowlanych podlegać będzie opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg podstawowej stawki podatku VAT.

Podobne interpretacje: