Drukuj

Pytanie dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka zarządu.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity w Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.05.2005r. , ( data wpływu do tut. Urzędu 16.05.2005r. , uzupełnione w dniu 01.06.2005r. ) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług wynagrodzenia członka zarządu, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa - Ursynów: postanawia:uznać stanowisko zawarte we wniosku za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona pełni w Spółce funkcję członka zarządu, za wypełnianie której otrzymuje wynagrodzenie. Strona ma wątpliwości dotyczące opodatkowania podatkiem od towarów i usług w/w wynagrodzenia. Zdaniem Strony wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 154, poz. 535 z późn. zm.) podatnikami podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.

Stosownie do art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu, których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W myśl art. 13 ust. 7 ustawy o podatku dochodowym za przychody z działalności wykonywanej osobiście uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Warunki, jakie musi spełniać dany stosunek prawny, aby świadcząca w oparciu o niego osoba fizyczna została wyłączona z kręgu podatników podatku od towarów i usług , z uwagi na brak samodzielności przy realizacji czynności określonych w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazują, że chodzi w tym przypadku jedynie o takie czynności o charakterze usługowym, które wykonywane są w warunkach podporządkowania usługodawcy co do warunków realizacji umówionych czynności oraz obciążenie zatrudniającego (zlecającego) ryzykiem za wykonanie tych czynności.

W przedstawionym stanie faktycznym Strona pełni funkcję członka zarządu, za którą otrzymuje wynagrodzenie.

W związku z powyższym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jedynie te czynności określone w art. 13 pkt 7 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, które realizowane są w oparciu o stosunek prawny, w ramach którego zostaną sformułowane (np. w akcie powołania) elementy określające warunki osobistego wykonywania czynności w ramach danego stosunku prawnego, a także przejęcie odpowiedzialności zlecającego (w konkretnym przypadku spółki) za czynności usługodawcy. Czynności wymienione w ww. art. 13 pkt 7, które są realizowane w oparciu o stosunek prawny, w którym nie określono odpowiedzialności zlecającego za czynności usługodawcy - jako nie spełniające wymogów wymienionych w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług - podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług z tytułu wykonywania samodzielnej działalności gospodarczej.

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w piśmie z dn 12.05.2005r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia przedmiotowego zdarzenia.

Podobne interpretacje: