Drukuj

Jestem tłumaczem języka angielskiego i wykonuje tłumaczenia w ramach umowy o dzieło na rzecz Biura Tłumaczeń . W ramach tej umowy zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich do tłumaczeń na rzecz zlecającego. Moim zdaniem czynności wykonywane w ramach przedmiotowej umowy nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej wymienionej w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na związanie stron prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Strona z tytułu ich wykonywania nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 216, art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z dnia 21.07.2005r. w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga

stwierdza, że stanowisko podatnika jest prawidłowe

U z a s a d n i e n i e

Wnioskiem z dnia 21.07.2005r. Strona wystąpiła o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego z zakresu podatku od towarów i usług.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik jest tłumaczem języka angielskiego i wykonuje tłumaczenia w ramach umowy o dzieło na rzecz Biura Tłumaczeń . W ramach tej umowy zobowiązuje się do przeniesienia praw autorskich do tłumaczeń na rzecz zlecającego. Zdaniem Podatnika czynności wykonywane w ramach przedmiotowej umowy nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej wymienionej w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług, z uwagi na związanie stron prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności i tym samym nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, a Strona z tytułu ich wykonywania nie jest podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu w art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Odnosząc się do przedstawionego stanowiska Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga stwierdza, że jest prawidłowe i wyjaśnia:

Podatnikami podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.Art. 15 ust. 2 powyższej ustawy zawiera definicję działalności gospodarczej, która dla potrzeb podatku od towarów i usług obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych.Przepis art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy wskazuje, iż za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2 - 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonywania tych czynności i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. W myśl art. 13 pkt 8 lit. a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa art. 10 ust. 1 pkt 2, uważa się przychody z tytułu wykonywania usług, na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło, uzyskiwane wyłącznie od osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jej jednostki organizacyjnej oraz jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, z wyjątkiem przychodów uzyskiwanych na podstawie umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej oraz przychodów o których mowa w pkt 9.

Z powołanych przepisów i przedstawionego stanu faktycznego wynika, że wykonując czynności w ramach umowy o dzieło w zakresie tłumaczeń na rzecz Biura Tłumaczeń jest Pan związany ze zlecającym te czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny określający warunki wykonywania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich. W związku z tym czynności te nie stanowią samodzielnej działalności gospodarczej wymienionej w art. 15 ust. 3 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Tym samym wykonując czynności w zakresie tłumaczeń nie jest Pan podatnikiem podatku od towarów i usług w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Podobne interpretacje: