Drukuj

Czy opłaty za czynności geodezyjne i kartograficzne pobierane wg zasad określonych przepisami rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz za udzielanie informacji, a także za wykonanie wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego winny być potwierdzone fakturą VAT?

Wnioskodawca przedstawiając w piśmie stan faktyczny wskazał, iż świadczy on usługi w ramach zasobu geodezyjnego i kartograficznego przy pomocy geodety powiatowego wchodzącego w skład Starostwa Powiatowego. Za powyższe czynności pobiera opłaty określone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r. (Dz. U. Nr 37, poz.333) w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego. Wnioskodawca przedstawił symbol PKWiU, w ramach którego został sklasyfikowany rodzaj świadczonych usług - 75.13.13-00 jako usługi administracji publicznej w zakresie zasobów mineralnych i górnictwa, produkcji i budownictwa. Jednostka wystawia faktury VAT z tyt. opłat za czynności geodezyjne, uważając to za zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Złotowie stwierdza, iż stanowisko podatnika w przedmiotowej sprawie jest nieprawidłowe.

Zgodnie z treścią art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.
Wykonywane przez Starostwo czynności związane z udostępnianiem danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, udzielanie informacji, a także wykonywanie wyrysów i wpisów z operatu ewidencyjnego na podstawie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne należą do kategorii spraw z zakresu administracji publicznej, za wykonywanie których pobierane są opłaty określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 19.02.2004r.

Opłata za ww. czynności jest, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, daniną publiczną, obowiązek jej wniesienia wynika bowiem z przepisów o charakterze publicznoprawnym. Reasumując - jeżeli podatnik, będący organem władzy publicznej, który na mocy przepisów prawa został zobligowany do wykonywania określonej czynności, za którą pobiera ściśle określoną opłatę to czynność ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i nie rodzi obowiązku wystawienia faktur VAT.

Informacja została udzielona w oparciu o stan faktyczny przedstawiony w zapytaniu oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Podobne interpretacje: