Drukuj

Podatnik jest operatorem kamery studyjnej w Telewizji S.A. od 1993r. Wnioskodawca jest stałym współpracownikiem zatrudnionym na zasadzie umowy o dzieło z przeniesieniem praw autorskich. Podatnik oświadcza, że jest to praca grafikowa o charakterze twórczym. Jednocześnie ze stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę wynika, że umowa powyższa charakterem zbliżona jest do umowy o pracę, gdzie również odpowiedzialność wobec osób trzecich ponosi zlecający wykonanie usług. W konsekwencji podatnik uważa, że nie jest podatnikiem w rozumieniu art. 15 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od twarów i usług (Dz. U. nr 54,poz.535 ze zm.)-dalej ustawa o VAT.

Na podstawie z art.15 cytowanej na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności - ust.1.Działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. - ust.2.

Zgodnie z treścią ust.3 pkt 3 art.15 ustawy o VAT za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.1, nie uznaje się czynności, z tytułu których przychody zostały wymienione w art.13 pkt 2-9 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do:- warunków wykonywania tych czynności,- wynagrodzenia,- odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności wobec osób trzecich

Natomiast zgodnie z ust.3a pkt3 art.15 powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio do usług twórców i artystów wykonawców w rozumieniu przepisów o prawie autorskim i prawach pokrewnych, wynagradzanych w formie honorariów za przekazanie lub udzielenie licencji do praw autorskich lub praw artystycznego wykonania albo ich wykonanie , w tym również wynagradzanych za pośrednictwem organizacji W konkluzji do powyższego przepisu należy stwierdzić, iż uznanie lub nie uznanie przedmiotowych czynności za podlegające opodatkowaniu uzależnione jest od łącznego spełnienia wymienionych wyżej kryteriów.

W tym zakresie zasadnym wydaje się być skonfrontowanie cytowanej zasady z regulacją wynikającą z VI Dyrektywy Rady Unii Europejskiej z dnia 17 maja 1977r. - zwanej dalej VI Dyrektywą.Art.4 VI Dyrektywy analogicznie do ust. 1 art.15 ustawy o VAT definiuje, iż podatnikiem jest każda osoba wykonująca samodzielnie w dowolnym miejscu działalność gospodarczą określona w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.W uzupełnieniu do cytowanego przepisu w ramach art.4 ust.4 Dyrektywy postanowiono, iż użycie w ust.1 słowa "samodzielnie", wyklucza z kategorii podatników pracowników i inne osoby, albowiem są one związane z pracodawcą umową o pracę lub innymi prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy pracodawcą i pracownikiem co do warunków pracy, wynagrodzenia i odpowiedzialności pracodawcy.W tym kontekście uznać należy, iż warunkiem posiadania statusu podatnika jest bowiem prowadzenie działalności gospodarczej niezależnie, co oznacza wyłączenie pracowników i inne osoby, związane z pracodawcą umową o pracę lub innymi prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny w zakresie wymienionych w cytowanym przepisie płaszczyznach.Orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie stosowania przepisu art.4 (4) Dyrektywy dość czytelnie interpretuje pojęcie niezależnego prowadzenia działalności wskazując, iż wypełnienie tej definicji związane jest elementem ryzyka ekonomicznego podjętej działalności. Za podatnika powinna być, zdaniem Trybunału, uważana osoba, która wykonuje swoją działalność jako podmiot działający w warunkach niepewności, np. co do popytu, konkurencji, a także ostatecznego rezultatu finansowego podjętej działalności. Nie będzie zatem podatnikiem w rozumieniu ustawy osoba/podmiot, który w ramach podpisanej umowy, w tym przypadku umowy o dzieło, tworzyć będzie ze zlecającym więzi analogiczne ze stosunkiem pracy, nie ponosząc tym samym ryzyka ekonomicznego w związku z wykonywanymi czynnościami, korzystając wyłącznie lub przede wszystkim z organizacji i infrastruktury podmiotu, na rzecz którego działalność/czynności są wykonywane.

W związku z powyższym stwierdzić należy, iż cytowany wyżej przepis art.15 ust.3 pkt3 i 3a ustawy o VAT pozostaje spełniony, a zatem realizowane przez wnioskodawcę czynności traktować należy jako niepodlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: