Drukuj

Z przedmiotowego pisma podatnika wynika, że firma będąca osobą prawną posiada oddział samodzielnie sporządzający bilans, będący odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług. Podatnik zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, na gruncie nowelizacji przepisów zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004r o podatku od towarów i usług: 1. Czy oddział zostanie wykreślony z rejestru podatników z mocy prawa, czy też potrzebne jest złożenie odpowiednich druków? 2. Czy w początkowej fazie obowiązywania nowej ustawy możliwe jest odliczenie podatku naliczonego z faktur, które będą zawierały NIP oddziału a nie przejmującej osoby prawnej? 3. Czy oddział obowiązywać będą przepisy przewidziane w momencie likwidacji firmy (remanent likwidacyjny)?

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004r nr 54 poz.535) podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust.2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

Zgodnie z art. 157 ust.1 ww. ustawy - podatnicy zarejestrowani na ostatni dzień przed dniem, o którym mowa w art. 176 pkt 2 (7 dni od dnia ogłoszenia ustawy), na podstawie art. 9 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, z wyłączeniem podatników wymienionych w art. 5 ust. 2 ww. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, będą uważani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT, z tym że podatnicy, którzy w zgłoszeniu rejestracyjnym, o którym mowa w art. 9 ust. 1 ww. ustawy o podatku o towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, zgłosili, że będą składać deklaracje podatkowe dla podatku od towarów i usług, zostaną uznani za podatników zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni, a pozostali – za podatników zarejestrowanych jako podatników VAT zwolnieni, bez konieczności potwierdzania tego faktu przez naczelnika urzędu skarbowego.

Zgodnie natomiast z art. 157 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. wyżej cytowanego przepisu nie stosuje się w stosunku do zakładów (oddziałów) osoby prawnej, będących odrębnymi podatnikami w rozumieniu art. 5 ust. 2 ww. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku o towarów i usług oraz o podatku akcyzowym.

Ponadto na podstawie art. 160 ust. 3 ww. ustawy o podatku od towarów i usług – osoba prawna, której zakłady (oddziały) rozliczały się jako odrębni podatnicy, wstępuje z dniem 1 maja 2004 r. we wszystkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki swojego zakładu (oddziału), który przestał być wyodrębnionym podatnikiem – w zakresie, w jakim dotyczą podatku od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem zawartym w art. 14 ust. 1 ww. ustawy opodatkowaniu podatkiem podlegają towary własnej produkcji i towary, które po nabyciu nie były przedmiotem dostawy towarów, w przypadku rozwiązania spółki cywilnej lub handlowej niemającej osobowości prawnej lub zaprzestania przez podatnika, o którym mowa w art. 15, będącego osobą fizyczną wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu (...).
W takim przypadku podatnicy są obowiązani sporządzić spis z natury towarów na dzień rozwiązania spółki lub zaprzestania wykonywania czynności podlegających opodatkowaniu, zwany dalej „spisem z natury” (...), co wynika z art. 14 ust. 5 powyższej ustawy.

 1. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2004 r. Nr 97 poz. 971) faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej:
 2. imiona i nazwiska lub nazwy bądź nazwy skrócone sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy,
 3. numery identyfikacji podatkowej sprzedawcy i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 10 i 11,
 4. dzień, miesiąc i rok albo miesiąc i rok dokonania sprzedaży oraz datę wystawienia i numer kolejny faktury oznaczonej jako „FAKTURA VAT”; podatnik może podać na fakturze miesiąc i rok dokonania sprzedaży w przypadku sprzedaży towarów o charakterze ciągłym,
 5. nazwę towaru lub usługi,
 6. jednostkę miary i ilość sprzedanych towarów lub rodzaj wykonanych usług,
 7. cenę jednostkową towaru lub usługi bez kwoty podatku (cenę jednostkową netto),
 8. wartość towarów lub wykonanych usług, których dotyczy sprzedaż, bez kwoty podatku (wartość sprzedaży netto),
 9. stawki podatku,
 10. sumę wartości sprzedaży netto towarów lub wykonanych usług z podziałem na poszczególne stawki podatku i zwolnionych od podatku oraz niepodlegających opodatkowaniu,
 11. kwotę podatku od sumy wartości sprzedaży netto towarów (usług), z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku,
 12. wartość sprzedaży towarów lub wykonanych usług wraz z kwota podatku (wartość sprzedaży brutto) z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku lub zwolnionych od podatku, lub niepodlegających opodatkowaniu,
 13. kwotę należności ogółem wraz z należnym podatkiem, wyrażoną cyframi i słownie,

§ 21 ust.1 ww. rozporządzenia stanowi natomiast, że nabywca towaru lub usługi, który otrzymał fakturę lub fakturę korygującą zawierającą pomyłki dotyczące jakiejkolwiek informacji wiążącej się zwłaszcza ze sprzedawcą lub nabywcą lub oznaczeniem towaru lub usługi (...) może wystawić notę korygującą.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowej sprawie należy stwierdzić, że:
Ad.1.-Z przepisów ustawy o podatku od towarów i usług nie wynika, że zakłady (oddziały), które przestają być z dniem 1 maja 2004r odrębnymi podatnikami VAT mają obowiązek składania przez podatnika zgłoszenia VAT-Z czy też innych druków mających na celu poinformowanie o przejęciu przez jednostkę macierzystą. Wyrejestrowanie oddziału, którego obowiązki przejmuje odpowiednia osoba prawna winno nastąpić z mocy prawa, na podstawie przepisów ww. ustawy.
Ad.2.-W związku z wyżej cytowanymi przepisami faktury wystawiane na firmę (jednostkę macierzystą) powinny zawierać jej numer identyfikacyjny, nie zaś NIP oddziału, który już nie jest podatnikiem. W sytuacji, gdy wystawca na fakturze umieści numer identyfikacyjny oddziału, podatnik winien wystawić notę korygującą, w celu dokonania korekty tej faktury.
Ad.3.-Przepisy dotyczące sporządzenia remanentu likwidacyjnego, dotyczą, jak zacytowano powyżej wyłącznie likwidacji firmy nie posiadającej osobowości prawnej lub zaprzestania działalności przez osobę fizyczną, tak więc w przedmiotowej sprawie oddział nie ma obowiązku sporządzenia remanentu na dzień, w którym przestanie być odrębnym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: