Drukuj

Czy jednorazowa sprzedaż prawa autorskiego podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

POSTANOWIENIENa podstawie:art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.)

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu:stwierdza, że stanowisko podatnika zawarte w piśmie złożonym w dniu 05.04.2006r. przez Pana ......... dotyczącym interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług jest prawidłowe.

UZASADNIENIE W dniu 05.04.2006r. Pan ......... złożył w tut. Urzędzie wniosek o interpretację przepisów podatkowych w zakresie podatku od towarów i usług przedstawiając następujący stan faktyczny, zapytanie i własne stanowisko w sprawie:

Wnioskodawca jest architektem i prowadzi działalność gospodarczą w ramach spółki cywilnej. Spółka zarejestrowana jest w tut. Urzędzie jako podatnik podatku VAT, a w podatku dochodowym Pan ...... wybrał opodatkowanie podatkiem liniowym 19%. W ramach spółki wykonano projekt specjalnego obiektu. Budynek został zrealizowany. Wnioskodawca pisze, że rozumieniu ustawy z dnia 4.02.1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) (Prawo Autorskie) jako architekt posiada prawa autorskie do projektu. Politechnika ....... zwróciła się do wnioskodawcy z ofertą zakupu jego praw autorskich do tego projektu. Pan .......... prosi o wyjaśnienie czy może dokonać tej transakcji sprzedaży poza spółką i jakie będzie musiał ponieść obciążenia fiskalne z tego tytułu. Zdaniem Wnioskodawcy transakcja nie będzie podlegać podatkowi VAT.

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu udziela następującej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego:

Stosownie do postanowień art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. O podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów, import towarów, wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju, wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.W myśl art. 8 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług przez świadczenie usług, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również przeniesienie praw do wartości niematerialnych i prawnych, bez względu na formę, w jakiej dokonano czynności prawnej.Zatem co do zasady przeniesienie prawa autorskiego jest przedmiotem opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ww. ustawy o podatku od towarów i usług podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. W art. 15 ust. 2 określono, że pojęcie działalności gospodarczej obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych. Przez zamiar częstotliwości prowadzenia działalności gospodarczej należy rozumieć chęć powtarzalnego, a nie jednorazowego wykonywania określonych czynności, składających się na istotę prowadzonej działalności. Ponadto zaznacza się, iż okoliczności wskazujące na zamiar wykonywania usług w sposób częstotliwy muszą istnieć w chwili ich wykonywania w rozumieniu ustawy, a nie w okresie późniejszym. Zatem, aby działalność nie nosiła znamion wykonywania jej w sposób częstotliwy, nie może być realizowana w warunkach wskazujących na zamiar powtarzania czynności. Ze złożonego w dniu 5.04.2006r. wniosku wynika, że Wnioskodawca jako architekt posiada prawa autorskie do projektu, które to prawo autorskie zamierza sprzedać. Zauważyć należy, że zapytanie w części możliwości prawa sprzedaży praw autorskich nie jest przedmiotem prawa podatkowego, zatem to zagadnienie nie podlega ocenie przez organ podatkowy. Mając powyższe na uwadze stwierdzić należy, że jeżeli Wnioskodawca, będący właścicielem prawa autorskiego (na co powołano się w złożonym wniosku), jednorazowo, jako osoba fizyczna nieprowadząca samodzielnie działalności gospodarczej, dokona sprzedaży prawa autorskiego, to wynagrodzenie płatne w ramach realizacji tej umowy nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług. Ponadto Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu informuje, że zapytania Pana zawarte w złożonym wniosku, dot. podatku dochodowego zostaną wyjaśnione odrębnym postanowieniem.Zatem stanowisko Podatnika przedstawione w złożonym zapytaniu, w części dot. opodatkowania podatkiem od towarów i usług, należy uznać za prawidłowe, co stwierdzono w sentencji.

Naczelnik tut. Urzędu informuje, że niniejsza interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia. Zgodnie z art. 14 b § 1 i 2 Ordynacji podatkowej interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej - do czasu jej zmiany lub uchylenia.Na niniejsze postanowienie służy zgodnie z art. 14 a § 4 Ordynacji podatkowej zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie za pośrednictwem Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Radomiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.Złożenie zażalenia podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł.

Podobne interpretacje: