Drukuj

Jaki jest zakres przedmiotowy i podmiotowy opodatkowania podatkiem od towarów i usług, zleconych przez organ władzy publicznej jakim jest Powiatowy Lekarz Weterynarii usług, które mieszczą się w ramach ustawowych zadań Inspekcji Weterynaryjnej, a z przyczyn finansowych lub organizacyjnych usług tych nie jest w stanie wykonać i zleca je decyzją administracyjną lekarzom weterynarii i personelowi pomocniczemu, nie będących pracownikami Inspekcji?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olecku, na podstawie art. 14 a Ordynacji podatkowej, informuje:

1. Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535), nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych. Jeżeli zatem organ władzy publicznej (tutaj Powiatowy Lekarz Weterynarii) nie wykonuje czynności na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, wówczas jako podmiot nie podlega przepisom ww. ustawy. W związku z tym wykonywane przez taki organ czynności, nałożone odrębnymi przepisami prawa, nie będą podlegały podatkowi od towarów i usług. Chyba, że organ władzy publicznej wykonuje czynności, na podstawie zawartych umów cywilno-prawnych, w tym objęte na podstawie przepisów prawa jego urzędowymi kompetencjami, wówczas w takim zakresie jako podmiot będzie podlegał przepisom ww. ustawy.

2. Natomiast, zgodnie z art. 15 ust. 3 pkt 3 ww. ustawy, przychody wymienione w art. 13 pkt 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zmianami), jako przychody uzyskiwane, między innymi, przez lekarza weterynarii czy personel pomocniczy, w związku z zadaniami zleconymi decyzją administracyjną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii, nie są przychodami uzyskanymi w ramach samodzielnej działalności gospodarczej, o której mowa w art. 15 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności zleceniobiorca, związany jest ze zlecającym prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności. Istnienie warunków dla ww. zakwalifikowania przychodów lekarzy weterynarii oraz personelu pomocniczego, działających na zlecenie Powiatowego Lekarza Weterynarii, potwierdzają przedmiotowe decyzje administracyjne oraz oddzielne przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej. Z powyższego wynika, że lekarze weterynarii czy też personelu pomocniczego, w zakresie w jakim uzyskują przychody w ww. okolicznościach, nie są podatnikami w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Stąd przychody uzyskiwane przez te osoby w przedstawionych we wniosku przypadkach nie podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podobne interpretacje: