Drukuj

Powołując się na pismo Ministerstwa Finansów z dnia 23.12.2003 r. nr PP1-811/912/03/JW, Wspólnota zwraca się z zapytaniem czy w związku z wyjaśnieniami zawartymi w piśmie, Wspólnota winna od miesiąca stycznia 2004 r. zaprzestać rozliczania się z podatku VAT i składania deklaracji dla podatku od towarów i usług.

W związku z pismem Wspólnoty Mieszkaniowej z dnia 28.01.2004 (data wpływu do tut. organu podatkowego) w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, co następuje:

Wspólnota, a więc jej członkowie, nie dokonują sprzedaży, w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług, na rzecz samych siebie, poprzez zapłatę zaliczek z tytułu kosztów związanych z utrzymaniem własnych lokali np. z tytułu opłat za ciepłą wodę lub ogrzewanie. Stroną umowy o dostawę ciepłej wody i ogrzewania, co do zasady jest wspólnota mieszkaniowa, reprezentowana przez zarząd. Tym samym brak jest uzasadnienia do fakturowania wewnętrznych rozliczeń między wspólnotą a jej członkami.

Oznacza to, że jeżeli wspólnota nie wykonuje czynności podlegających opodatkowaniu na rzecz osób trzecich, nie dokonuje tym samym sprzedaży w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zaznaczyć tutaj należy, że zgodnie z art. 7a cyt. na wstępie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, podatnik który utracił prawo do zwolnienia od podatku lub zrezygnował z tego zwolnienia może dopiero po upływie trzech lat, licząc od końca miesiąca, w którym utracił prawo do zwolnienia lub zrezygnował z tego zwolnienia, ponownie skorzystać ze zwolnienia, o którym mowa w art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT.

Podobne interpretacje: