Drukuj

Czy Gmina i Urząd Miejski powinny posiadać i posługiwac sie jednym numerem NIP

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku ze złożonym przez Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim podaniem z dnia 27 marca 2007 r. (data wpływu do urzędu: 28 marca 2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim

  • postanawia Urzędowi Miejskiemu w Sępólnie Krajeńskim udzielić pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego, stwierdzając iż stanowisko przedstawione przez podatnika jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim złożył pismem z dnia 27 marca 2007 r. zapytanie do Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie i sposobie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika (data wpływu do urzędu: 28 marca 2007 r.).

Z przedłożonego pisma wynika, iż Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim posiada numer NIP ... a Gmina Sępólno Krajeńskie posiada numer NIP ... . W związku z tym Gmina Sępólno Krajeńskie i Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim dysponują dwoma numerami NIP. Gmina jako samorządowa osoba prawna nie ma własnych struktur organizacyjnych, a nałożone na nią zadania wykonuje za pośrednictwem urzędu. Zdaniem Strony Gmina i Urząd Miejski powinny posługiwać się jednym numerem NIP i winien to być NIP Urzędu Miejskiego, gdyż pojęcie Gminy jest pojęciem znacznie szerszym obejmującym swym zakresem również gminne jednostki organizacyjne, które zgodnie z przepisami są odrębnymi podmiotami zarejestrowanymi dla celów rozliczania podatku VAT.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim nie podziela stanowiska podatnika w wyżej przedstawionej sprawie.

Zagadnienia dotyczące posiadania i posługiwania się numerem identyfikacji podatkowej NIP znajdują swoje uregulowania prawne w przepisach ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (t.j. Dz. U. z 2004 r. Nr 269, poz. 2681 z późn. zm.). Art. 2 ust. 1 cytowanej ustawy stanowi, iż: „Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, które na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, podlegają obowiązkowi ewidencyjnemu oraz otrzymują numery identyfikacji podatkowej, zwane dalej „NIP”. Obowiązkowi ewidencyjnemu zgodnie ust. 2 i 3 podlegają również podmioty, jeżeli na podstawie odrębnych ustaw są podatnikami, a w szczególności zakłady (oddziały) osób prawnych oraz płatnicy podatków i składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Podmioty te również otrzymują numery NIP. Każdy więc podmiot posiadający status podatnika lub płatnika podatków lub płatnika składek ubezpieczeniowych i zdrowotnych jest obowiązany do złożenia zgłoszenia identyfikacyjnego. Podkreślić również należy, iż nie jest prawnie dopuszczalna sytuacja nadania jednego numeru NIP dwóm podmiotom, z których jeden jest np. podatnikiem podatku od towarów i usług, a drugi podatnikiem lub płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz posługiwanie się numerem NIP nadanym innemu podmiotowi. Numer identyfikacji podatkowej nie może być używany w oderwaniu od nazwy podmiotu, która występuje w decyzji o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej – NIP-4. Gmina jako jednostka samorządu terytorialnego mimo, iż na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 z późn. zm.) jest zwolniona od podatku dochodowego zachowuje w cytowanym zakresie status podatnika. Podatnikiem jest również w zakresie podatku od towarów i usług. W związku z tym podlega obowiązkowi ewidencyjnemu. Natomiast urząd miasta jest co najmniej płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie bowiem z art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) spoczywa na nim obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od przychodów pracowników ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy. Jak wspomniano wyżej co do zasady w zakresie podatku od towarów i usług podatnikiem jest gmina. Zgodnie bowiem z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) „nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych.”

Uwzględniając wskazany przez podatnika stan faktyczny oraz ww. podstawy prawne stwierdzić należy, iż stanowisko Strony wskazujące, iż Gmina Sępólno Krajeńskie i Urząd Miejski w Sępólnie Krajeńskim powinny posiadać jeden numer NIP i winien to być NIP Urzędu Miejskiego jest nieprawidłowe.

Interpretacji niniejszej udzielono zgodnie ze stanem faktycznym przedstawionym we wniosku w oparciu o obowiązujące w dniu wydania interpretacji przepisy prawa podatkowego.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim informuje ponadto, iż powyższa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia. Ponadto powyższa interpretacja jest wiążąca jeżeli w powyższej sprawie nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Na niniejsze postanowienie przysługuje Stronie zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sępólnie Krajeńskim w terminie 7 dni od daty jego doręczenia.

Podobne interpretacje: