Drukuj

Jak opodatkowane są przychody z tytułu umowy zlecenia od 01.05.2004 r.?Według jakiej stawki opodatkowane są usługi związane z archiwizowaniem dokumentów?

Przychody z tytułu wykonywania usług na podstawie umowy zlecenia co do zasady podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. Podatnikami są osoby wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą określoną w art.15 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54, poz.535 z 2004r.).

Zgodnie z art.15 ust.3 pkt 3 powołanej ustawy za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą nie uznaje się m.in. czynności z tytułu umowy zlecenia, jeżeli z tytułu wykonywania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym prawnymi więzami co do warunków wykonania, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego.

Gdyby czynności te podlegały podatkowi VAT, to na podstawie art.113 ust.1 powołanej ustawy mogłyby być zwolnione od podatku do obrotu w wysokości 10.000 EUR (w bieżącym roku do kwoty 45.700zł.)

W zapytaniu wskazano, że wykonuje Pan usługi dotyczące archiwizowania dokumentów m.in. w zakładach pracy, urzędach.Przygotowanie akt do archiwum zostało sklasyfikowane w grupowaniu PKWiU 92.51.12 "Usługi archiwów" .

Zasadą jest, że to Podatnik obowiązany jest do prawidłowego określenia wykonywanych przez siebie czynności (określenia przedmiotu opodatkowania), co wiąże się z prawidłowym ich opodatkowaniem.W przypadku trudności z zakwalifikowaniem wykonywanych usług można zwrócić się o pomoc do Urzędu Statystycznego Ośrodek Standartów Klasyfikacyjnych , ul.Suwalska 29, 93-176 Łódż.Jeżeli wykonywane przez Pana usługi dotyczące archiwizowania dokumentów mieszczą się we wskazanym grupowaniu, to na podstawie art.43 ust.1 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług (poz.11 załącznika nr 4 do ustawy) świadczenie tych usług podlega zwolnieniu od podatku VAT.

Podobne interpretacje: