Drukuj

1) Czy przychody ze składek członkowskich należy doliczać do brotu w celu ustalenia prawidłowych proporcji, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 7 ustawy o VAT? 2) Czy od 1 maja 2004 r. świadczenie pieniężne otrzymywane przez Starszego Cechu z tytułu pełnionej przez niego funkcji na podstawie uchwały, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

W odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 18.05.2004 r. (data wpływu 20.05.2004 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego.

Pismem z dnia 18.05.2004 r. jednostka zwróciła się do tutejszego organu podatkowego w następującej sprawie:

  • czy przychody ze składek członkowskich należy doliczać do obrotów w celu ustalenia prawidłowych proporcji, o których mowa w art. 90 ust. 3 i 7 ustawy o VAT,
  • czy od 1 maja 2004 r. świadczenie pieniężne otrzymywane przez Starszego Cechu z tytułu pełnionej przez niego funkcji na podstawie uchwały, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT. Ponadto wskazano, iż przedmiotowe wynagrodzenie kwalifikowane jest do przychodów z działalności wykonywanej osobiście, w rozumieniu art. 13 pkt 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wskazano dodatkowo, iż Starszy Cechu prowadzi samodzielnie działalność gospodarczą i jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług.

Ustosunkowując się do powyższego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Szczytnie, wyjaśnia co następuje.

Ad 1.

Regulacje zawarte w Rozdziale 2, art. 90 – 91 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zawierają zasady obliczania podatku naliczonego do odliczenia od towarów i usług wykorzystywanych przez podatnika jednocześnie do wykonywania czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, jak i czynności w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

W celu obliczenia tego podatku podatnik obowiązany jest do ustalenia proporcji, zgodnie z zasadami określonymi w art. 90 ust. 3-10 ustawy oraz przepisie przejściowym – art. 163 ust. 1 powołanej ustawy.

Zgodnie z art. 90 ust. 3 cytowanej ustawy, proporcję, o której mowa w ust. 2, ustala się jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi takie prawo nie przysługuje.

Jednocześnie, w myśl art. 90 ust. 7 ustawy, do obrotu uzyskanego z czynności, w stosunku do których nie przysługuje podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego, wlicza się kwotę otrzymanych subwencji (dotacji ), innych niż określone w art. 29 ust. 1.

Stosownie zaś do przepisu art. 29 tejże ustawy, (...) obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja, subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze, związana z dostawą towarów lub świadczeniem usług.

Dodatkowo, przepis art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 11.03.2004 r., definiuje pojęcie sprzedaży. W świetle tejże definicji jest to odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju, eksport towarów oraz wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Zdaniem tutejszego organu, składki członkowskie nie są sprzedażą czy obrotem w rozumieniu przepisów ustawy o VAT. Nie stanowią również dotacji, subwencji lub innej dopłaty o podobnym charakterze, zatem nie powinny być uwzględniane przy wyliczaniu proporcji, o których mowa w art.90 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

Ad 2.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 54, poz. 535), podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat tej działalności.

W myśl art. 15 ust. 3 pkt 3 cytowanej ustawy, za wykonywaną samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, nie uznaje się czynności z tytułu których przychody zostały wymienione w art. 13 pkt 2-8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli z tytułu wykonania tych czynności osoby te są związane ze zlecającym wykonywanie tych czynności prawnymi więzami tworzącymi stosunek prawny pomiędzy zlecającym wykonanie czynności i wykonującym zlecane czynności co do warunków wykonania tych czynności, wynagrodzenia i odpowiedzialności zlecającego wykonanie tych czynności.

W art. 13 pkt 7 ww. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymienione zostały przychody otrzymywane przez osoby niezależnie od sposobu ich powołania, należące do składu zarządu rad nadzorczych , komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Starszy Cechu wybrany do Zarządu Cechu nie prowadzi w tym zakresie samodzielnej działalności gospodarczej w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług.

Zdaniem tutejszego organu podatkowego, pomiędzy Starszym Cechu a Cechem istnieją prawne więzy tworzące stosunek prawny, co do warunków wykonywania czynności i odpowiedzialności zlecającego wykonywanie tych czynności. Do tego stosunku prawnego stosuje się przepisy ustawy z dnia 22 marca 1989r. o rzemiośle (jedn. tekst - Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979 ze zm.). Starszy Cechu, wchodzący w skład Zarządu, może bowiem podejmować tylko te czynności, do wykonywania których jest umocowany na podstawie przepisów ustawy o rzemiośle lub Statutu Cechu (§ 27 - § 33 Statutu).

Zgodnie z § 19 Statutu, wybór i odwoływanie Starszego Cechu i pozostałych członków Zarządu, należy do zakresu działania Walnego Zgromadzenia.

Zatem, biorąc pod uwagę całokształt przytoczonych przepisów należy uznać, iż pełnienie funkcji przez Starszego Cechu, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Podobne interpretacje: