Drukuj

Wniosek dotyczy opodatkowania sprzedaży gruntu przez osobę fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku z dnia 11.10.2007r. (data wpływu 15.10.2007 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu - jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 15.10.2007r. został złożony w/w wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu.

W przedmiotowym wniosku zostało przedstawione następujące zdarzenie przyszłe.

Postanowieniem z dnia 30 lipca 1997r. sąd stwierdził nabycie spadku, w tym wchodzące w skład spadku gospodarstwo rolne po zmarłej spadkodawczyni przez troje jej dzieci. Wnioskodawczyni odziedziczyła #8531; część gospodarstwa rolnego.

W 2006r. z uwagi na zamiar sprzedaży gruntu wchodzącego w skład spadku, Strona wspólnie z drugim spadkobiercą złożyła wniosek o dział spadku ze względu na fakt, iż trzeci spadkobierca nie wyrażał zgody na wspólne zbycie przedmiotowej nieruchomości.

W 2007r. sąd dokonał częściowego działu spadku i zniesienia współwłasności w ten sposób, że z nieruchomości gruntowej, wydzielono dwie działki, jedną z nich otrzymał spadkobierca, który nie chciał sprzedaży działki, a drugą, we współwłasności po #189; każda, Wnioskodawczyni wraz z drugim spadkobiercą, bez obowiązku spłat i dopłat między stronami. Działka podlegająca działowi spadku przed podziałem obejmowała powierzchnię 2 ha 71 arów 33 m#178; (działka oznaczona nr 62 – stare oznaczenie nr 443/3 i 444), zaś po podziale mają odpowiednio powierzchnię:

  • 9.045 m#178; - oznaczenie nowej działki 62/2


  • 1 ha 8.880 m#178; - współwłasność po #189; każda, oznaczenie nowej działki 62/1.


Jak wynika z załączonego graficznego podziału działki, dokonanego prze sąd, na każdego ze spadkobierców przypada 9.044, 33 m#178; gruntu, czyli tyle ile wynika z tytułu udziału w spadku – po #8531; udziału. Zatem w wyniku częściowego działu spadku bez obowiązku spłat i dopłat między stronami, żaden ze spadkobierców nie nabył nieruchomości w części przekraczającej jego pierwotny udział w spadku i odpowiada udziałowi każdego ze spadkobierców w spadku.

Wnioskodawczyni jest emerytką i nie prowadzi działalności gospodarczej. Działka, która będzie podlegać sprzedaży (nr 62/1) w 2005r. przeznaczona została w planie zagospodarowania przestrzennego jako tereny zabudowy produkcyjnej, zaś w 2007r. zostało wszczęte postępowanie z urzędu w sprawie podziału działki nr 62/1 pod inwestycję budowy drogi, w wyniku czego przedmiotowa działka ma zostać podzielona na trzy działki:

  • 62/3 – pow. 1.458 m#178; - nieobjętą planem zagospodarowania przestrzennego,


  • 62/4 – pow. 810 m#178; - objętą planem zagospodarowania przestrzennego (droga),


  • 62/5 – pow. 15.820 m#178; - objętą planem zagospodarowania przestrzennego (teren zabudowy produkcyjnej).


Zamiarem Wnioskodawcy jest zbycie działki gruntu nr 62/1 w całości, jednakże Strona nie jest w stanie określić, na dzień dzisiejszy, kiedy nastąpi sprzedaż i czy w chwili jej dokonania nie zostanie już przeprowadzony podział nieruchomości z urzędu, a w konsekwencji czy sprzedaży nie będą podlegały trzy działki wydzielone przez urząd (podatniczka dysponuje projektem podziału nieruchomości, nie została na dzień dzisiejszy wydana decyzja w tym zakresie).

Ponadto podatniczka nie występowała z wnioskiem o podział działki (nie ma wpływu na sposób i termin dokonywanego przez gminę podziału swojej nieruchomości), nie była zainteresowana także zmianą przeznaczenia gruntu w uchwalanym planie zagospodarowania przestrzennego (w przypadku sprzedaży działki, bądź działek, będzie zobowiązana do uiszczenia na rzecz gminy opłaty planistycznej).

W związku z powyższym zadano następujące pytanie.

Czy sprzedaż działki o pow. 1 ha 8.088 m#178; , bądź trzech działek, które mogą powstać wskutek przeprowadzonego z urzędu postępowania w sprawie wydzielenia działki pod drogę, nie stanowi działalności gospodarczej w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, tym samym nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług...

Zdaniem Wnioskodawcy fakt, iż Strona nie prowadzi działalności gospodarczej oraz sposób nabycia przedmiotowej nieruchomości, czyli w drodze dziedziczenia (a więc nabycie nie nastąpiło z zamiarem jej dalszej odsprzedaży), a także przytoczone okoliczności nie wskazują, że planowana sprzedaż działki (bądź trzech działek, na którą to okoliczność, jeżeli nastąpi, podatniczka nie ma wpływu, jak i fakt uchwalenia przez gminę planu zagospodarowania przestrzennego) ma charakter zorganizowanego i stałego działania podatniczki. Ponadto sprzedaż majątku osobistego przez współwłaścicielkę nie może zostać uznana za działalność handlową. Zatem planowana przez nią sprzedaż działki (bądź wydzielonych trzech działek, jeśli to nastąpi) nie będzie podlegała podatkowi od towarów i usług

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego zdarzenia przyszłego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 2 pkt 6 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) ilekroć w przepisach jest mowa o towarach – rozumie się przez to rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Natomiast zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 w/w ustawy opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Zatem odpłatna sprzedaż gruntu jako towaru podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednak nie w każdym przypadku zaistnienia zdarzenia sprzedaży nieruchomości gruntowej wystąpi obciążenie tej transakcji podatkiem od towarów i usług, bowiem aby dostawa towarów podlegała opodatkowaniu musi zostać dokonana przez podatnika podatku od towarów i usług.

Należy podkreślić, iż obowiązek podatkowy spoczywa na podatniku, którymi zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności. Co do zasady, przez działalność gospodarczą, o której mowa wyżej rozumie się wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy. Działalność gospodarcza obejmuje również czynności polegające na wykorzystywaniu towarów lub wartości niematerialnych i prawnych w sposób ciągły dla celów zarobkowych (art. 15 ust. 2 w/w ustawy).

Pojęcie podatnika uzależnione jest od prowadzenia działalności gospodarczej; wykonanie czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług skutkuje powstaniem obowiązku podatkowego tylko wtedy, jeżeli została ona wykonana w ramach działalności gospodarczej w rozumieniu w/w ustawy o podatku od towarów i usług.

Pojęcie działalności gospodarczej należy rozumieć całościowo. Podatnikiem podatku od towarów i usług są podmioty, które zajmują się działalnością w sposób profesjonalny, mają zamiar stałego prowadzenia działalności. Działają w sposób powtarzalny, wielokrotny czyli częstotliwy. Są to także podmioty, które dokonują czynności handlu, produkcji, świadczenia usługi także wtedy, gdy czynność taka jest dokonywana przez nie jednorazowo, lecz w taki sposób, że wyraźnie wynika z niej zamiar handlu, produkcji, świadczenia usługi, tj. obiektywny zamiar prowadzenia takiej działalności. O zamiarze częstotliwości decydowałoby przygotowanie obiektu, „wystawianie do sprzedaży”, oferowanie na rynku – nawet gdyby nie dochodziło do wielu transakcji.

Nie jest działalnością gospodarczą w rozumieniu w/w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług sprzedaż – nawet kilkukrotna – majątku osobistego (nabytego w drodze spadku), który nie jest związany z działalnością gospodarczą oraz nie był nabyty w celu jego odsprzedaży.

Ze złożonego wniosku wynika, że Wnioskodawca dokona sprzedaży działki stanowiącej majątek osobisty, nabyty w drodze spadku. Ze względu na postępowanie wszczęte z urzędu w sprawie podziału przedmiotowej działki na trzy części, czynność dostawy być może będzie wykonywana kilkakrotnie, jednak dotyczyć będzie jednorazowej sprzedaży swojego majątku. Należy rozumieć, że po dokonaniu powyższej sprzedaży Wnioskodawczyni nie zamierza prowadzić profesjonalnego obrotu nieruchomościami. Z uwagi na powyższe, sprzedaż przedmiotowych działek nie będzie uznana za działalność gospodarczą w rozumieniu w/w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług i w konsekwencji nie będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Uwzględniając powyższe, postanowiono jak na wstępie. W niniejszej interpretacji załatwiono wniosek w części dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntu.

Interpretacja dotyczy zdarzenia przyszłego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dniu wydania interpretacji.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 w/w ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 w/w ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 w/w ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku ul. 1 Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: