Drukuj

opodatkowanie czynności wykonywanych przez biegłego sądowego na zlecenie sądu grodzkiego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku (data wpływu 1 października 2007r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez biegłego sądowego na zlecenie sądu grodzkiego - jest nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 1 października 2007r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania czynności wykonywanych przez biegłego sądowego na zlecenie sądu grodzkiego.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

Wnioskodawca został w toku postępowania sądowego, cywilnego toczącego się przed Sądem Rejonowym w R., Sąd Grodzki Wydział XI, powołany do sporządzenia pisemnej opinii. Z tytułu wykonanej usługi, P. R., będąca podatnikiem podatku VAT zobowiązana jest do wystawienia faktury VAT.

W związku z powyższym zadano następujące pytania:

Czy Wnioskodawca wystawiając fakturę VAT na rzecz Sądu Rejonowego w R. jest zobowiązany do wykazania na fakturze kwoty podatku VAT...

Czy też takie usługi z uwagi na to, iż są świadczone na rzecz jednostki Skarbu Państwa nie powinny uwzględniać podatku...

Jeżeli należne wynagrodzenie nie powinno zawierać kwoty podatku VAT to w jaki sposób należy wykazać na fakturze, iż usługa nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy do wynagrodzenia biegłego za wydaną opinię w toku postępowania sądowego nie wlicza się podatku od towarów i usług. Oznacza to zdaniem Wnioskodawcy, iż z uwagi na fakt iż P. jest podatnikiem podatku VAT obowiązana jest po wykonaniu zlecenia na rzecz Sądu czy innego organu wymiaru sprawiedliwości wystawić fakturę VAT będącą podstawą dla Sądu do dokonania zapłaty, jakkolwiek bez kwoty podatku.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Na wstępie należy zaznaczyć, że w sprawach z zakresu prawa cywilnego, w oparciu o art. 290 § 1 ustawy z dnia 17 listopada 1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. Nr 43, poz. 296 ze zm.), sąd może zażądać opinii odpowiedniego instytutu naukowego lub naukowo – badawczego. Sąd może zażądać od instytutu dodatkowych wyjaśnień bądź pisemnych, bądź ustnych przez wyznaczoną do tego osobę, może też zarządzić złożenie dodatkowej opinii przez ten sam lub inny instytut. W myśl art. 291 ww. ustawy instytut naukowy lub naukowo – badawczy może żądać wynagrodzenia za wykonaną pracę i za stawiennictwo swoich przedstawicieli.

W zakresie prawa podatkowego zastosowanie w niniejszej sprawie znajdą następujące przepisy.Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów oraz odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 8 ust. 1 pkt 3 cyt. ustawy przez świadczenie usług, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, rozumie się każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7, w tym również świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa. Definicja świadczenia usług ma zatem charakter dopełniający definicję dostawy towarów i jest wyrazem realizacji zasady powszechności opodatkowania podatkiem od towarów i usług transakcji wykonywanych przez podatników w ramach ich działalności gospodarczej zdefiniowanej w art. 15 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług. Na przedmiotowy zakres opodatkowania podatkiem od towarów i usług składają się czynności mające swą genezę w prawie cywilnym jak i w innych gałęziach prawa materialnego. Wyłączenia i zwolnienia są wyjątkiem od ogólnej zasady opodatkowania. Ich ograniczone zastosowanie wynika z oczywistych przesłanek, które przyświecały ustawodawcy i zostały określone w powołanej ustawie oraz w przepisach wykonawczych.Sam fakt wykonywania pewnych czynności z nakazu organu władzy lub podmiotu działającego w jego imieniu nie jest kryterium uznania, że świadczenie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Zgodnie z przepisem art. 15 ust. 1 ustawy o VAT podatnikami są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 2, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

W świetle art. 15 ust. 2 ww. ustawy, działalność gospodarcza obejmuje m.in. wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, a także działalność osób wykonujących wolne zawody, również wówczas, gdy czynność ta została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

Mając na uwadze powyższe uznać należy, że czynności wykonywane przez Wnioskodawcę, tj. wydawanie opinii dla Sądu Rejonowego w R. stanowią świadczenie usług, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług (świadczenie usług zgodnie z nakazem organu władzy publicznej lub podmiotu działającego w jego imieniu lub nakazem wynikającym z mocy prawa), a Wnioskodawca działa w tym zakresie w charakterze podatnika.

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2–22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku. Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy o VAT podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania, stawkę i kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i art. 120 ust. 16.

Natomiast zgodnie z § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2007r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U Nr 97, poz. 970 ze zm.) w przypadku świadczenia usług na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator, na podstawie właściwych przepisów, zleciły wykonanie określonych czynności związanych z postępowaniem sądowym lub przygotowawczym, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

Odnosząc powyższe przepisy na grunt sprawy będącej przedmiotem wniosku stwierdzić należy, że Wnioskodawca działa w charakterze podatnika świadcząc na rzecz zleceniodawcy odpłatną usługę, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT, tym samym kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku, obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy, podlega opodatkowaniu podatkiem VAT w myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT.Ponadto o konieczności opodatkowania podatkiem od towarów i usług dokonanych czynności (opinii biegłego) świadczy zapis § 3 ust. 2 ww. rozporządzenia w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, określający szczególny moment powstania obowiązku podatkowego w podatku VAT w przypadku m.in. świadczenia usług przez osoby prawne na rzecz sądów.

W świetle powyższego Wnioskodawca, jako podatnik podatku od towarów i usług, wystawiając fakturę VAT na rzecz sądu (tj. jak określił to Podatnik na rzecz jednostki Skarbu Państwa) jest zobowiązany, na podstawie wskazanego art. 106 ust. 1 ustawy o VAT, do wykazania na fakturze kwoty podatku VAT, gdyż usługi te podlegają opodatkowaniu tym podatkiem, a obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.Jednocześnie, w związku z powyższym, odpowiedź na ostatnie z pytań zawartych we wniosku staje się bezprzedmiotowa.

Zatem w świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za nieprawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Katowicach Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Bielsku-Białej, ul. Traugutta 2a, 43-300 Bielsko-Biała.

Podobne interpretacje: