Drukuj

Czy wykonywanie przez Starostwo zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami prawa podlega opodatkowaniu podatkiem VAT ?

Zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie realizowanych zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych..

Ponadto w myśl § 8 ust. 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970) zwalnia się od podatku czynności związane z wykonywaniem zadań publicznych nałożonych odrębnymi przepisami, wykonywane w imieniu własnym i na własną odpowiedzialność przez jednostki samorządu terytorialnego, z wyłączeniem czynności wykonywanych na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych

Organami władzy publicznej są organy państwowe jak i organy samorządu terytorialnego.W ramach samorządu terytorialnego uznać tu należy jednostki tego samorządu tzn. gminę, powiat i samorząd wojewódzki. Natomiast jednostki organizacyjne zajmujące się ich zadaniami należy zaliczyć do „urzędów obsługujących te organy”.

Jeżeli więc Starostwo jest urzędem obsługującym organ samorządu terytorialnego i realizuje zadania publiczne nałożone odrębnymi przepisami, to ich wykonywanie nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

Jednak czynności świadczone przez Starostwo na podstawie zawartych umów cywilnoprawnych podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT.

Podobne interpretacje: