Drukuj

Czy nadanie korespondencji przed upływem terminu w placówce operatora InPost powoduje, że termin uważa się za zachowany w sprawach podatkowych?

W przedmiotowym wniosku podatnik prowadzący działalność gospodarczą w zakresie doradztwa podatkowego zwrócił się z zapytaniem czy wysyłka korespondencji za pośrednictwem operatora InPost powoduje dotrzymanie terminu w sprawach podatkowych na podobnej zasadzie jak wysyłka za pośrednictwem Poczty Polskiej.
Zdaniem podatnika zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 ustawy - Ordynacja podatkowa nadanie pisma lub deklaracji w placówce In Post powoduje zachowanie terminu.
Naczelnik Urzędu Skarbowego dokonując oceny prawnej przedstawionego przez Wnioskodawcę stanowiska stwierdza co następuje:
Zgodnie z postanowieniami art. 12 § 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Przepisy Ordynacji podatkowej nie definiują pojęcia „operatora publicznego”.
Dla ustalenia znaczenia tego pojęcia należy odwołać się do definicji zawartej w art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 12 czerwca 2003r. Prawo pocztowe (Dz. U. z 2003r. Nr 130, poz. 1188 ze zm.). W myśl powołanego przepisu operatorem publicznym jest operator obowiązany do świadczenia powszechnych usług pocztowych. Zadania operatora publicznego zgodnie z art. 46 ust. 2 ustawy Prawo pocztowe realizuje wyłącznie Poczta Polska. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia należy stwierdzić, że nadanie przesyłki z korespondencją w placówce innego operatora pocztowego np. InPost, który nie posiada statusu operatora publicznego przed dniem upływu terminu, nie prowadzi do zachowania tego terminu.
Wobec powyższego stanowisko wnioskodawcy uznano za nieprawidłowe

Podobne interpretacje: