Drukuj

Czy transakcja jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towaru? Czy obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia? Czy podstawą opodatkowania jest kwota z zamykającej decyzji podatkowej w wysokości 56.048,13 EUR?

DECYZJA

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 i art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.)- po zweryfikowaniu interpretacji przepisów zawartych w postanowieniu Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie Nr PP1-443/093/06 z dnia 04 grudnia 2006 r. zmieniam z urzędu powyższe postanowienie z uwagi na rażące naruszenie prawa.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 05 września 2006r. Spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka zakupiła od podmiotu XXX kombajn do zbioru malin. Odprawę celną dokonano w Bremen (Niemcy) w dniu 03 lipca 2006r i tam została wydana zamykająca decyzja podatkowa o podatku importowym. Przedmiotowy towar Spółka otrzymała dnia 06 lipca 2006r. Zorganizowanie transportu do Polski z USA oraz sprawy związane z odprawa celną należały do sprzedającego, tj. firmy XXX.

Według stanowiska przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji podatkowej przedmiotowa transakcja:
- jest wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów,
-obowiązek podatkowy powstał 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia,
- podstawą opodatkowania jest kwota z zamykającej decyzji podatkowej w wysokości 56.048,13 EUR.

Naczelnik Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie postanowieniem z dnia 04 grudnia 2006r. Nr PP1-443/993/06 stwierdził, iż opisana czynność polegająca na przemieszczeniu przez Stronę towaru, uprzednio przez nią zaimportowanego, z terytorium Niemiec na terytorium Polski dla potrzeb prowadzonej na tym terytorium działalności, nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług jako wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, a tym samym nie powinna być uwzględniana przy dokonywaniu rozliczenia tego podatku.

W ocenie Naczelnika Lubelskiego Urzędu Skarbowego stanowisko Spółki należałoby uznać za prawidłowe, gdyby dokonywała Ona na terytorium Niemiec, w tym także za pośrednictwem przedstawiciela podatkowego, importu towarów w ramach prowadzonego na terytorium tego państwa przedsiębiorstwa, a następnie jego przemieszczania z terytorium tego państwa na terytorium Polski. Przy tym, Strona winna w tym wypadku działać w charakterze podatnika podatku od wartości dodanej, tj. w przypadku Niemiec - Mehrwertsteuer (MWSt.), a nie podatnika podatku od towarów i usług. W sytuacji posłużenia się na terytorium Niemiec przedstawicielem podatkowym winien on działać w imieniu Strony, posługując się nadanym w tym celu odrębnym numerem identyfikacyjnym.

Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie, biorąc pod uwagę przedstawiony w sprawie stan faktyczny oraz obowiązujące przepisy prawa stwierdza co następuje:
Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:
1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju,
2. eksport towarów,
3. import towarów,
4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju,
5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Stosownie do art. 9 ust. 1 ustawy o VAT przez wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4, rozumie się nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz

Na podstawie art. 11 ust. 1 ww. ustawy przemieszczenie towarów przez podatnika podatku od wartości dodanej lub na jego rzecz, należących do tego podatnika, z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju na terytorium kraju, jeżeli towary te zostały przez tego podatnika na terytorium tego innego państwa członkowskiego w ramach prowadzonego przez niego przedsiębiorstwa wytworzone, wydobyte, nabyte, w tym również w ramach wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, albo zaimportowane, i towary te mają służyć czynnościom wykonywanym przez niego jako podatnika na terytorium kraju stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy.

Przemieszczenie towaru dokonane przez Spółkę na terytorium kraju, zdaniem Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, spełnia warunki powyższej definicji.Jak wynika z cytowanego art. 11 ust. 1 ustawy o VAT, do uznania przemieszczenia towarów za wewnątrzwspólnotowe nabycie konieczne jest m.in., aby dana czynność (przemieszczenie towaru) została dokonana przez podatnika podatku od wartości dodanej.W opinii Dyrektora Izby Skarbowej w Lublinie, dokonanie czynność zaimportowania towaru przez Spółkę w Niemczech, czyni z niej podatnika podatku od wartości dodanej z tytułu importu tych towarów. Dalszy zaś wywóz towaru z Niemiec do Polski stanowi wewnątrzwspólnotowe nabycie na terytorium kraju z zastosowaniem właściwej stawki podatku od towarów i usług.

Biorąc powyższe pod uwagę, w przedmiotowej sprawie uznać należy, że przywiezienie do kraju towaru uprzednio zaimportowanego i dopuszczonego do obrotu na obszarze Unii Europejskiej (w Niemczech) będzie dla Spółki wewnątrzwspólnotowym nabyciem, co rodzi skutki w zakresie obowiązku rozliczenia w Polsce podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów.

W myśl art. 20 ust. 5 ustawy w wewnątrzwspólnotowym nabyciu towarów obowiązek podatkowy powstaje 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru będącego przedmiotem wewnątrzwspólnotowego nabycia, z zastrzeżeniem ust. 6 - 9.

Zgodnie z art. 20 ust. 6 ww. ustawy, w przypadku gdy przed terminem, o którym mowa w ust. 5, podatnik podatku od wartości dodanej wystawił fakturę, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury. W rozpatrywanej sprawie Spółka posiada jedynie fakturę wystawioną przez kontrahenta z USA, nie będącego podatnikiem podatku od wartości dodanej. W związku z powyższym należy przyjąć, iż w tym przypadku nie ma zastosowania ww. art. 20 ust. 6 ustawy o VAT. Obowiązek podatkowy powstaje zatem zgodnie z art. 20 ust. 5 ustawy, tj. 15 dnia następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy.Natomiast generalna zasada ustalania podstawy opodatkowania wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów została uregulowana przez ustawodawcę w art. 31 ustawy o VAT.

Zgodnie z ust. 1 tego przepisu jest to kwota, jaką nabywający jest obowiązany zapłacić.

Stosownie do treści art. 31 ust. 2 ustawy o VAT, kwotę tą należy powiększyć o:
1. podatki, cła, opłaty i inne należności o podobnym charakterze związane z nabyciem towarów, z wyjątkiem podatku;
2. wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia, pobierane przez dostawcę od podmiotu dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia.

W przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, które nie jest wykonywane za wynagrodzeniem, będąc zrównanym z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów za wynagrodzeniem (w przypadku przemieszczania towarów należących do Podatnika w ramach jego przedsiębiorstwa), o którym mowa w art. 11 ustawy, podstawą opodatkowania jest cena nabycia tych towarów, a jeżeli cena nabycie nie istnieje, koszt ich wytworzenia. Także w tym przypadku podstawę opodatkowania podwyższa się o ewentualne podatki, cła, opłaty i inne należności płacone w związku z nabyciem towarów oraz wydatki dodatkowe, takie jak prowizje, koszty opakowania, transportu oraz ubezpieczenia (art. 31 ust. 5).

Mając na uwadze powyższe okoliczności faktyczne i prawne Dyrektor Izby Skarbowej w Lublinie orzekł jak w sentencji decyzji.

Podobne interpretacje: