Interpretacje w temacie: Podatek od towarów i usług

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 14.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) usługa najmu lokali użytkowych opodatkowana jest podstawową sta ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 10.01.2003 r. (uzupełnione w dniu 13.01.2003 r.). Pan M. jest rolnikiem-podatnikiem VAT rozliczającym się według zasad ogólnych. Obowiązany jest, więc do prowadzenia ewidencji zakupu i sprzedaży, o których mowa w art. 27 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym z dn. 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr. 11 poz. 50 ze zm.). Ponieważ podatnik sprzedawał wył ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na Pani zapytanie dot. opodatkowania podatkiem VAT najmu lokalu na cele użytkowe, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz.50 ze zm.) o ...

Podatek od towarów i usług

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 24.02.2003 r. żądanie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: I. Jako podatnik podatku od towarów i usług oraz podatku dochodowego od osób fizycznych na zasadach ogólnych ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo w sprawie udzielenia informacji dot. zastosowania przepisów art. 6a ustawy o podatku VAT w związku z przejęciem spółki jawnej przez spółkę kapitałową, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. wyjaśnia: Przepisy art. 491 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlo ...

Podatek od towarów i usług

W nawiązaniu do pisma tut. Urzędu Nr OG 005/5/03/PP1/443/8/03 z dnia 17.02.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach prostuje jego treść w zakresie przyłączenia instalacji do sieci elektroenergetycznej. W powyższym piśmie określono, iż przyłączenie instalacji jest nieodpłatne. Natomiast od 1 stycznia 1998 r. obowiązują zasady odpłatnego rozliczania tych przyłączy. Przyłączenie instalacji do sieci el ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo znak: L.dz. 0520/TB/2003 z dnia 11.02.2002 r. (uzupełnione pismem z dnia 24.02.2003 r., znak: 0705/TB/02) Urząd Skarbowy w Starachowicach, działając na podstawie przepisu art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 ze zm.) okre ...

Podatek od towarów i usług

Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Skarżysku-Kam wyjaśnia że otrzymane odszkodowanie za skradziony samochód nie jest obrotem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Nie podlega zatem opodatkowaniu podatkiem od towarów ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 03.03.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, że czynności prowadzone przez Fundusz, polegające na wyprzedaży środków trwałych przejętych od dłużników Funduszu stanowią sprzedaż towarów, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.). Sprzedaż przejętego przez Fundu ...

Podatek od towarów i usług

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje, iż, w sytuacji opisanej przez Panią nie ma możliwości wystawienia przez Panią dla siebie faktury VAT RR. Stosownie do zapisu art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) za pomocą faktury wewnętrznej dokumentowane są takie czynności jak: ...

Generowanie strony w 73 ms