Drukuj

Czy będąc płatnikiem podatku VAT od miesiąca września 2003 r. można wystawiać noty obciążeniowe na współużytkownika budynku ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 31.12.2003 (bez numeru, data wpływu do Urzędu 05.01.2004), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 37, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia co następuje:

W piśmie z dnia 31.12.2003 Jednostka informuje, iż użytkownikami budynku przy Al. Piłsudskiego Nr (...) w Ł., zgodnie z decyzją Urzędu Rejonowego Oddział Geodezji i Gospodarki Gruntami w Ł. z dnia (...) są: (...) Liceum Ogólnokształcące w Ł. i Medyczne Studium Zawodowe Nr (...) w Ł. Zgodnie z zawartą umową z dnia 02.01.1994 – Medyczne Studium Zawodowe ponosi 50 % kosztów dostaw wody i odprowadzania ścieków. Na podstawie zawartej umowy z dnia 01.01.1991r. z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji faktury VAT za wykonane usługi wystawiane są dla (...) Liceum Ogólnokształcącego. W tej sytuacji główny odbiorca faktury VAT, tj. (...) Liceum Ogólnokształcące, po otrzymaniu faktury zgodnie z zawartą umową – część należnych kosztów winno refakturować na drugiego właściciela budynku. Stworzenie możliwości korzystania z tych usług innemu podmiotowi ma - u podatnika pośredniczącego w dostępie do tych usług - charakter usługodawczy. Świadczenie tego rodzaju usług w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993r.o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podlega podatkowi od towarów i usług. Strona realizująca czynności opodatkowane podatkiem od towarów i usług, jest zobligowana do ich opodatkowania oraz udokumentowania stosownymi dowodami sprzedaży tj. fakturami VAT – stosownie do przepisów § 34 i 35 rozporządzenia Ministra Finansów z 22.03.2002 w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 155, poz. 1290 ze zm.). Cenna netto jak i stawka podatku VAT na fakturze dokumentującej odsprzedaż usług dla użytkownika winna być taka sama jak na fakturze usługodawcy, a podatek należny winien być równy podatkowi naliczonemu – do części podlegającej odsprzedaży. Podatnik dokonujący „refakturowania” ma prawo odliczyć podatek naliczony przy zakupie tych usług w takiej kwocie, jaka odpowiada podatnikowi należnemu z wystawionych „refaktur”. W omawianym przypadku noty obciążające nie są wystarczające, gdyż od dnia 22.09.2003 Liceum Ogólnokształcące jest podatnikiem podatku od towarów i usług.

Podobne interpretacje: