Drukuj

W jaki sposób powinna być opodatkowana sprzedaż komisowa biżuterii dawnej i współczesnej po 1 maja 2004 r. – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W myśl art. 120 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) za antyki uznaje się przedmioty, których wiek przekracza 100 lat i które nie zostały scharakteryzowane jako dzieła sztuki i przedmioty kolekcjonerskie. Ponadto art. 120 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług definiuje pojęcie towarów używanych – są to ruchome dobra materialne nadające się do dalszego użytku w ich aktualnym stanie lub po naprawie, inne niż dzieła sztuki, przedmioty kolekcjonerskie i antyki oraz inne niż metale szlachetne lub kamienie szlachetne. Podsumowując powyższe biżuteria, która jest przedmiotem zapytania będzie uznawana za antyki (w przypadkach, gdy pochodzi sprzed 100 lat) lub za towar używany (gdy jej pochodzenie nie przekracza 100 lat) bez względu na to z jakiego zrobiona jest metalu i z jakimi połączona kamieniami (szlachetnymi, czy też syntetycznymi).
Z treści art. 120 ust. 4 wynika, ze w przypadku podatników wykonujących czynności polegające na dostawie towarów używanych, dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków nabytych uprzednio przez tego podatnika do celów prowadzonej działalności, podstawą opodatkowania jest marża (...). Sama marża, wyliczona zgodnie z wyżej cytowanym ust. 4 opodatkowana jest stawką podstawową – 22%.
Ustawa wskazuje również przypadki, w których zastosowanie opodatkowania marżą wymaga dopełnienia określonych warunków. Reguluje to art. 120 ust. 11, zgodnie z treścią którego opodatkowanie marżą można również stosować do dostaw:

1) dzieł sztuki, przedmiotów kolekcjonerskich lub antyków uprzednio importowanych przez podatnika, dla którego podstawą opodatkowania jest marża,
2) dzieł sztuki nabytych od ich twórców lub spadkobierców twórców;
3) dzieł sztuki nabytych od podatnika, o którym mowa w art. 15, dla którego podstawą opodatkowania nie jest marża, które podlegały opodatkowaniu według stawki 7 %.

Jednakże, w powyższej sytuacji zgodnie z art. 120 ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, podatnik przed dokonaniem dostaw, o których mówi powyższy przepis, ma obowiązek powiadomić na piśmie naczelnika urzędu skarbowego o przyjętym sposobie opodatkowania – dopiero wtedy jako podstawę opodatkowania może stosować marżę.
Mając na uwadze powyższe oraz przedstawiony przez podatnika stan faktyczny, tutejszy organ podatkowy stwierdza, że podstawą opodatkowania sprzedaży biżuterii (zaliczanej do antyków, jak i traktowanej jako towar używany) jest marża opodatkowana stawką podstawową w wysokości 22%.

Podobne interpretacje: