Drukuj

Czy można dokonać rejestracji pojazdu na podstawie faktury VAT marża wystawionej przez komisanta?

Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie uzupełnia:

Stan faktyczny opisany w zapytaniu przedstawia się następująco:
Komisant sprowadził na terytorium kraju pojazd z państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Przed pierwszą rejestracją pojazdu na terytorium kraju dokonał jego dostawy. W fakturze VAT marża dokumentującej tę dostawę zamieścił informację, iż „w kwocie faktury VAT marża zawarty jest podatek VAT w wysokości 219,50 zł (...) Kwota podatku VAT nie podlega odliczeniu w przypadku nabycia pojazdu przez podmiot będący płatnikiem VAT. Podanie jej ma charakter wyłącznie informacyjny dla potrzeb rejestracji pojazdu w odpowiednim Wydziale Komunikacji”.
Nabywca pojazdu w celu jego rejestracji na terytorium kraju przedłożył w Wydziale Komunikacji otrzymaną od komisanta fakturę. Wydział Komunikacji i Transportu zwrócił się z zapytaniem czy można dokonać rejestracji pojazdu tylko na podstawie tejże faktury VAT marża.

Z zapisu art. 72 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2003 r. Nr 58, poz. 515 ze zm.) wynika, że jednym z dokumentów wymaganych do rejestracji pojazdu jest zaświadczenie wydane przez właściwy organ potwierdzający:
a) uiszczenie podatku od towarów i usług od pojazdów sprowadzonych z państw członkowskich Unii Europejskiej lub,
b) brak obowiązku, o którym mowa w lit. a
- jeżeli sprowadzany pojazd jest rejestrowany po raz pierwszy, zastrzeżeniem ust. 1 a.
Przepis ust. 1 a stanowi, iż w przypadku gdy sprowadzany pojazd, który nie był zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub nie podlegał obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego, jest przedmiotem dostawy dokonanej przez podatnika podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczypospolitej polskiej, zaświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt 8 lit. a, może być zastąpione fakturą z wyszczególnioną kwota podatku od towarów i usług potwierdzającą dokonanie tej dostawy przez tego podatnika, pod warunkiem że odsprzedaż pojazdów stanowi przedmiot działalności tego podatnika.

Zaświadczenia związane z rejestracją środków transportu potwierdzające:
1) uiszczenie przez podatnika podatku – w przypadkach, o których mowa w art. 103 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) lub,
2) brak obowiązku uiszczenia podatku z tytułu przywozu nabywanych z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju pojazdów, które mają być dopuszczone do ruchu na terytorium krajuwydają naczelnicy urzędów skarbowych na podstawie art. 105 ust. 1 ww. ustawy o VAT – o czym poinformował Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wadowicach w informacji.

Dyrektor tutejszej Izby Skarbowej tytułem uzupełnienia, wyjaśnia:
Jeżeli wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu dokonuje podatnik, który następnie przed zarejestrowaniem tego środka transportu na terytorium kraju dokona jego dostawy – to w myśl art. 103 ust. 4 ww. ustawy o VAT nie ma on obowiązku uiszczenia należnego podatku z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia w terminie 14 dni. Obowiązkiem jego jest natomiast rozliczenie tego podatku w deklaracji podatkowej VAT-7 składanej za okres, w którym powstał obowiązek podatkowy.

W sytuacji gdy podatnik ten wystąpi do urzędu skarbowego z wnioskiem o wydanie zaświadczenia w związku z przywozem środka transportu z terytorium Unii Europejskiej, urząd skarbowy działając w oparciu o postanowienia Ordynacji podatkowej winien wydać zaświadczenie, w którym to informuje o:
- braku obowiązku uiszczenia podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środków transportu w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego,
- konieczności – wynikającej z przepisów prawa – zadeklarowania i rozliczenia należnego podatku od towarów i usług z tytułu wewnątrzwspólnotowego nabycia środka transportu w deklaracji VAT-7.

W ww. przypadkach nie wystawia się zaświadczenia na druku VAT-24.
Na podstawie powyższego zaświadczenia nabywca środka transportu sprowadzonego z terytorium Unii Europejskieod przez ww. podatnika - może dokonać jego pierwszej rejestracji na terytorium kraju.

Podobne interpretacje: