Interpretacje w temacie: Zwolnienia podmiotowe

Ścieżka aktualnego tematu

dotyczy utraty prawa do zwolnienia (wysokość obrotów)

W odpowiedzi na pismo z dnia 28.11.2002 r. uzupełnione dnia 31.12.2002 r., Urząd Skarbowy w Stalowej Woli, działając w oparciu o art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), informuje, jak niżej: W myśl przepisów art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.), z ...

Zwolnienia podmiotowe

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 27.01.2003 r. informuje, że zgodnie z art. 14 ust. 7a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnik, który utracił prawo do zwolnienia od po ...

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach na złożone w dniu 17.02.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji odnośnie zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego informuje: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepis ...

Zwolnienia podmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 30.01.2003 r. w sprawie zwolnienia podmiotowego w zakresie podatku od towarów i usług Urząd Skarbowy w Jędrzejowie informuje: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - zwalnia się od podatku podatników, u których wartość sprzedaży towarów w rozumieniu art. 2 ...

Zwolnienia podmiotowe

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2003 r. (data wpływu do tut. urzędu: 03.04.2003 r.), uzupełnione pismem z dnia 15.04.2003 r., Urząd Skarbowy w Starachowicach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że prowadząc działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług polegających na obsłudze rachunkowo - ...

Zwolnienia podmiotowe

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 10.06.2003r. zapytanie, (uzupełnione w dniu 12.06.2003 r. o własne stanowisko) w sprawie udzielenia pisemnej informacji, czy szkoła zawierając umowę najmu winna naliczać i odprowadzać podatek od towarów i usług, informuje: Z przedsta ...

Zwolnienia podmiotowe

Pismem z dn. 01.03.2003 roku (data wpływu do urzędu- 03.03.2003 r.) zwrócił się Pan do Urzędu Skarbowego w Opatowie o interpretację przepisów prawa podatkowego w następującym zakresie - czy opodatkowanie w formie ryczałtu związanego z wynajmem budynku nowego, mieszkalno- usługowego i zwolnienie z obowiązku płacenia podatku VAT jest zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Właściwy urząd na podsta ...

Zwolnienia podmiotowe

Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. działając na podstawie art. 14a § 2 z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na zapytanie zawarte w piśmie z dnia 26.06.2003 r. (wpływ do urzędu 27.06.2003 r.), dotyczące rejestracji do podatku VAT oraz obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej, wyjaśnia: Zgodnie z art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy ...

Zapytanie dotyczy: czy w związku z przekroczeniem obrotu w wysokości 10.000 euro z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnik jest winien, w okresie od dnia 29.12.2003 r. tj. od dnia przekroczenia obrotu, do dnia złożenia zgłoszenia rejestrującego tj. do dnia 6 stycznia 2004 r., zastosować do naliczenia zaległego podatku stawkę podatku VAT na sprzedane towary.

W związku z pismem z dnia 6 stycznia 2004 r. w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Strzelcach Opolskich, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) i n f o r m u j e, co następuje: W swoim piśmie zwraca się Pani z z ...

czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem .... S.A. a Skarbem Państwa Sądem Rejonowym

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Elblągu na podstawie art. 14 a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami), w odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.11.2003 r.) uzupełnionego dnia 09.12.2003 r., w sprawie udzielenia informacji, czy należy pobrać podatek od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży, pomiędzy Bankiem . ...

Generowanie strony w 10 ms