Drukuj

Czy zwolnienie od podatku o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), dotyczy zakładów budżetowych?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drawsku Pom. na pisemne zapytanie podatnika udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza co następuje:

Wnoszący zapytanie przedstawił stan faktyczny, z którego wynika, że na podstawie Uchwały Rady Powiatu w miejscowości X utworzono Centrum Turystyki, będące jednostką organizacyjną powiatu Y, które prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych dla zakładów budżetowych. Utworzony zakład zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy podmiotowe zwolnienie, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych dotyczy zakładów budżetowych.

Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują w ten sposób, że zwolnienie od podatku dochodowego od osób prawnych, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 3 nie dotyczy zakładów budżetowych i w związku z tym Centrum Turystyki jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ww. ustawy, podmiotem podatku dochodowego od osób prawnych są jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej z wyjątkiem spółek: cywilnych, jawnych, partnerskich, komandytowych i komandytowo-akcyjnych.

Przepisy prawa podatkowego nie zawierają określenia pojęcia jednostki organizacyjnej pozbawionej osobowości prawnej. Definicja tego podmiotu nie występuje również w kodeksie cywilnym, który w przepisie art. 33 ogranicza się jedynie do wskazania jednostek organizacyjnych, wyposażonych na mocy przepisów szczególnych w osobowość prawną. Zatem wszystkie inne jednostki, zorganizowane według pewnego schematu pozwalającego na działanie, dysponujące majątkiem oraz zasobami ludzkimi, co pozwala na uczestniczenie w obrocie gospodarczym mimo braku osobowości prawnej, posiadają osobowość prawnopodatkową.W związku z powyższym unormowaniem należy uznać, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych mają zastosowanie do następujących jednostek organizacyjnych pozbawionych osobowości prawnej:

  • działających w Polsce osób zagranicznych w formie tzw. przedstawicielstw,
  • zakładów budżetowych,
  • gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych,
  • wspólnot mieszkaniowych,
  • innych jednostek, które nie są osobami prawnymi i nie są jednocześnie jednostkami budżetowymi, a prowadzą działalność we własnym imieniu i na własny rachunek.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych zwolnione od podatku dochodowego od osób prawnych są jednostki budżetowe. Jednostkami budżetowymi są natomiast, zgodnie z art. 18 ust 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm.), takie jednostki sektora finansów publicznych, które pokrywają swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadzają na rachunek odpowiednio dochodów budżetu państwa albo budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Pojęcie jednostki budżetowe należy odróżniać od pojęcia zakłady budżetowe o których mowa w art. 19 cyt. wyżej ustawy o finansach publicznych. Te ostatnie są jednostkami organizacyjnymi sektora finansów publicznych, odpłatnie wykonującymi wyodrębnione zadania, a koszty swej działalności pokrywają one przede wszystkim z przychodów własnych.

Podobne interpretacje: