Drukuj

Czy sprzedaż przedsiebiorstwa będącego w upadłosci podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? Zakresem sprzedaży objęte są jedynie aktywa przedsiębiorstwa postawionego w stan upadłosci. W skład sprzedaży nie wchodzą pasywa, gyż zgodnie z art. 113 § 2 prawa upadłościowego nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 08.01.1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ( Dz. U. nr 11 poz. 50 z późn. zm.) sprzedaż przedsiębiorstwa lub zakładu ( oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans nie podlega przepisom tej ustawy.Zgodnie z art. 55 ustawy z dnia 23.04.1964r. - Kodeks Cywilny ( Dz. U. nr 16 poz. 93 z późn. zm.) przedsiębiorstwem jest zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, obejmującym wszystko, co wchodzi w jego skład, a w szczególności: firmę, znaki towarowe, księgi handlowe, nieruchomości i ruchomości należące do przedsiębiorstwa, w tym produkty i materiały, zapasy towarów handlowych, patenty i wzory użytkowe oraz zdobnicze, zobowiązania i obciążenia ( związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa), a także prawa wynikające z najmu i dzierżawy lokali zajmowanych przez przedsiębiorstwo. Jak z powyższego wynika, składniki materialne i niematerialne wchodzące w skład przedsiębiorstwa pozostają ze sobą we wzajemnych relacjach w ten sposób, iż można mówić o nich jak o zespole, a nie o zbiorze pewnych elementów, których jedyną cechą wspólną jest własność jednego podmiotu gospodarczego.Sprzedaż więc poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, przedstawiających nawet znaczną wartość w porównaniu do wartości całego przedsiębiorstwa nie stanowi podstawy do uznania, iż faktycznie nastąpiła jego sprzedaż. Przedsiębiorstwo bowiem jako przedmiot zbycia musi stanowić całość pod względem organizacyjnym i funkcjonalnym.Jeżeli zatem podlegające sprzedaży składniki majątku upadłego przedsiębiorstwa zapewniają 100% funkcjonowanie przedsiębiorstwa, to w myśl powołanego przepisu art. 3 cyt. ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym do sprzedaży tej nie będą miały zastosowania przepisy tej ustawy.W związku z powyższym o tym, czy nastąpiło zbycie przedsiębiorstwa decydują każdorazowo okoliczności faktyczne związane z konkretną transakcją sprzedaży, a ocena ta powinna być przeprowadzona wyłącznie z punktu widzenia sprzedawcy. Kwestia możliwości wykorzystania przez kupującego nabytych środków majątkowych do prowadzenia działalności gospodarczej, kontynuacji profilu działalności zbywcy, nie ma istotnego znaczenia dla tej oceny. Cytowany wyżej przepis ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym używając sformułowania sprzedaży przedsiębiorstwa odnosi się bowiem do formy organizacyjnej przedsiębiorstwa istniejącego w chwili sprzedaży i związanej z jego funkcjonowaniem.Zatem za sprzedaż przedsiębiorstwa nie będzie można uznać sprzedaży, której przedmiotem jest wyłącznie określona grupa towarów. Natomiast sprzedaż zespołu składników niematerialnych i materialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, obejmującego wszystko co wchodzi w skład przedsiębiorstwa, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w świetle wyżej cytowanego art. 3 ustawy z dnia 08.01.1993r.

Podobne interpretacje: