Drukuj

Czy Gmina może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nieodliczony podatek od towarów i usług z tytułu wydatków związanych z prowadzoną inwestycją?

P O S T A N O W I E N I E

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 11.01.2005 r., uzupełnionego w dniu 20.01.2005 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych stwierdza, iż przedstawione we wniosku stanowisko jest prawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 14a § 1 ww. ustawy Ordynacja podatkowa stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

W dniu 20.01.2005 r. wpłynął do tut. Organu wniosek, w którym Gmina zwraca się o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prawa podatkowego w następującym stanie faktycznym:

Gmina zawarła w dniu 19.05.2004 r. umowy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie nr X, której przedmiotem jest budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości N. (dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 150 m3/d) oraz nr Y, której przedmiotem jest budowa II etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości N. (dociążenie istniejącej oczyszczalni ścieków o przepustowości 150m3/d).
Umowy te określają warunki i tryb udzielenia przez Agencję Beneficjentowi pomocy finansowej z funduszy Unii Europejskiej i funduszy krajowych – Program SAPARD, w zakresie przewidzianym w Rocznej Umowie Finansowej zawartej na rok 2002/2003 między Komisją Wspólnot Europejskich a rządem Rzeczypospolitej Polskiej w ramach:
–Oś: Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej i tworzenia miejsc pracy.
–Działanie 3 – Rozwój i poprawa infrastruktury obszarów wiejskich.
–Schemat Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków komunalnych.
Beneficjent zapewnia środki na sfinansowanie całości kosztów inwestycji.Udział środków Jednostek Samorządu Terytorialnego w kosztach kwalifikowanych w wysokości 280.691,66 zł, co stanowi 26,25% całkowitych kosztów kwalifikowanych inwestycji.
Pomoc finansowa zostanie udzielona Beneficjentowi, pod warunkiem uprzedniego uzyskania przez Agencję środków finansowych na udzielenie pomocy finansowej.
W dniu 28.12.2004 r. nastąpiło przekazanie przez Gminę, na podstawie protokołów przekazania środka trwałego, zakończonej inwestycji na rzecz Gminnego Zakładu Komunalnego.
Gmina ponosiła wydatki na inwestycję budowy II etapu kanalizacji sanitarnej.
Ponieważ Gmina nie jest podatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych nie ma możliwości odzyskania podatku VAT z tytułu poniesionych wydatków na w/w inwestycję w podatku dochodowym od osób prawnych.

Rozstrzygnięcia wymaga, czy w ww. stanie faktycznym Gmina ma możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu nieodliczonego podatku od towarów i usług.
Według Gminy obowiązujące przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych nie dają możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieodliczonego podatku VAT z tytułu zakupów związanych z ww. inwestycją.

Gmina będąc jednostką samorządu terytorialnego zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. O podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) zwolniona została od tego podatku w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.
Korzystając ze zwolnienia swoich dochodów od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych, Gmina nie ma prawnej podstawy zaliczenia nie podlegającego odliczeniu podatku VAT do kosztów uzyskania przychodów.

Reasumując, w obecnym stanie faktycznym i prawnym Gmina jako podatnik korzystający ze zwolnieniana na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów nie odliczonego podatku naliczonego.

Oznacza to, iż Gmina nie ma możliwości odzyskania podatku od towarów i usług związanego z przedsięwzięciami objętymi umowami zawartymi z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie nr X oraz nr Y poprzez zmniejszenie swoich zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Powyższa interpretacja:
– dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia, traci swoją moc z chwilą zmiany przepisów jej dotyczących;
– nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe dla wnioskodawcy organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

P O U C Z E N I E

Na powyższe postanowienie służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Krakowie za pośrednictwem Naczelnika tut. Organu w terminie 7 dnia od daty doręczenia niniejszego postanowienia.

Podobne interpretacje: