Drukuj

Czy podatnik prowadzący księgi rachunkowe i sprzedający produkty rolne jest wyłączony ze zwolnienia z podatku VAT.

W odpowiedzi na pismo z dnia 2 kwietnia 2004 r. złożone w dniu 6 kwietnia 2004 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji dot. wyłączenia ze zwolnienia od podatku VAT sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez podatnika prowadzącego księgi rachunkowe – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm. /informuje:

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 7 lit. b) ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm./ zwalnia się od podatku od towarów i usług sprzedaż produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego, z wyłączeniem sprzedaży produktów rolnych dokonywanej przez podatników obowiązanych na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Podatnikami obowiązanymi do prowadzenia ksiąg rachunkowych są podmioty, do których mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. Nr 121 poz.591 ze zm./. Dotyczy to między innymi osób fizycznych mających siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów produktów i operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie polskiej 800.000 EURO.

W świetle powyższego w chwili wejścia w życie regulacji podatku VAT w rolnictwie tj. od dnia 4 września 2000 r. wszyscy rolnicy mieli status rolników ryczałtowych, za wyjątkiem tych, którzy byli obowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych. Rolnicy ci nie mogąc być rolnikami ryczałtowymi stali się rolnikami – podatnikami opodatkowanymi na zasadach ogólnych.

Podobne interpretacje: