Drukuj

Czy ewentualny dochód zrealizowany przez jednostkę samorządu terytorialnego na wskazanym we wniosku rozliczeniu nakładów podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

29.06.2007r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Podatnika, o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który uzupełniono 20.08.2007r.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskodawca, będący jednostką samorządu terytorialnego, razem ze Spółką X, której jest większościowym akcjonariuszem, zaangażowany jest w realizację projektu „Oczyszczanie ścieków i dostawa wody dla miasta X” (zwanego dalej: Projekt), współfinansowanego z funduszu ISPA 2000 (zwanego dalej: Fundusz). Zasady finansowania z Funduszu określa Memorandum Finansowe, zgodnie z którym beneficjentem końcowym środków z Funduszu przeznaczonych na realizację Projektu jest Wnioskodawca. Zgodnie z Memorandum Finansowym z Funduszu zostanie sfinansowane 57% wydatków kwalifikowanych Projektu.

17 sierpnia 2006r. Spółka zawarła z Wnioskodawcą umowę w sprawie delegowania realizacji Projektu (zwaną dalej: Umową), która znajduje się w fazie zatwierdzania przez instytucje rządowe. Po wejściu Umowy w życie, rozliczone zostaną nakłady poniesione przez Wnioskodawcę do tego momentu na finansowanie Projektu, tzn. nakłady finansowane ze środków ISPA oraz nakłady finansowane ze środków własnych Wnioskodawcy.

Jak wskazuje Wnioskodawca, na rozliczane nakłady składają się wszelkie koszty inwestycyjne związane z Projektem. W szczególności są to koszty usług budowlanych oraz wszelkie inne koszty towarzyszące, bezpośrednio związane z realizacją Projektu, np. koszty usług architektonicznych.

Wnioskodawca podnosi, iż istota planowanych rozliczeń polega na tym, że ponosi on obecnie nakłady (finansuje) związane z realizacją Projektu oraz ujmuje je w swoich księgach rachunkowych. Nakłady te zwiększają wartość majątku, który stanowi własność Spółki X i który będzie przez nią wykorzystywany w jej działalności gospodarczej. W związku z powyższym, istotą rozliczeń będzie obciążenie Spółki przez Wnioskodawcę wszelkimi kosztami związanymi z Projektem. Ponadto Jednostka wskazuje, iż po wejściu w życie umowy z 17 sierpnia 2006r. w sprawie delegowania realizacji Projektu, nie będzie już ona finansowała Projektu z własnych dochodów budżetowych. Wnioskodawca będzie finansował dalszą realizację Projektu przez Spółkę X ze środków, jakie otrzymuje z Funduszu. Wobec powyższego, po wejściu Umowy w życie wzajemne rozliczenia dotyczyć będą jedynie środków z Funduszu.

Mając na uwadze przedstawiony stan faktyczny, Wnioskodawca zwrócił się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy ewentualny dochód zrealizowany przez niego na wskazanym powyżej rozliczeniu nakładów podlega zwolnieniu z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.)?

Wnioskodawca wskazuje, iż zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Zgodnie natomiast z art. 4 ustawy z 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, jednym z dochodów własnych gminy są dochody z majątku.

Zdaniem Wnioskodawcy, ewentualny dochód uzyskany z rozliczenia nakładów (w wysokości ewentualnej nadwyżki uzyskanego zwrotu nad kosztami poniesionymi na nakłady) będzie stanowił dochód z majątku jednostki samorządu terytorialnego, a zatem będzie korzystał ze wskazanego zwolnienia. Dochód ten uzyskany jest bowiem, w opinii Wnioskodawcy, z tytułu rozliczenia nakładów, które były ponoszone przez niego na inwestycje.

Ustosunkowując się do przedstawionej powyżej kwestii, stwierdza się co następuje:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy z 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), zwalnia się od podatku jednostki samorządu terytorialnego w zakresie dochodów określonych w przepisach ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Z powyższego przepisu wynika, iż zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych objęte są dochody gmin określone w ustawie z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2003 r. Nr 203, poz. 1966 ze zm.).

Stosownie zaś do art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, źródłami dochodów własnych gminy są dochody z majątku gminy.

Kluczowe dla omówienia majątku gminy jako źródła jej dochodów jest wyjaśnienie pojęcia "majątek", które nie posiada legalnej definicji w systemie prawnym. Wskazać jednak należy, iż na gruncie języka polskiego wyrażenie „majątek”, użyte w przywołanym przepisie, rozumieć należy jako „ogół dóbr należących do danej osoby albo instytucji; stan posiadania, mienie; bogactwo, dostatek; duża suma pieniędzy; ogół praw mających wartość pieniężną, przysługujących osobie fizycznej lub prawnej” (Nowy Słownik Języka Polskiego, PWN, Warszawa, 2003). W przepisach prawa wyjaśnione zostało natomiast bliskoznaczne pojęcie "mienie", przez które zgodnie z art. 44 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964r. Nr 16, poz. 93 ze zm.), rozumie się własność i inne prawa majątkowe.

W przedstawionym stanie faktycznym, nakłady zwiększające wartość majątku Spółki X sfinansowane zostały ze środków jednostki samorządu terytorialnego, a więc z jej majątku. Faktu tego, w opinii organu podatkowego, nie zmienia okoliczność, iż część środków pochodziło z funduszu ISPA 2000 – których beneficjentem końcowym jest Wnioskodawca. Stosownie bowiem do art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, dochodami jednostek samorządu terytorialnego mogą być środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej. Z tytułu poniesionych nakładów Wnioskodawcy, na podstawie zawartej umowy, będzie przysługiwało prawo żądania od Spółki pokrycia poniesionych przez niego kosztów.

Zdaniem organu podatkowego, ewentualny dochód uzyskany z tytułu rozliczeń poniesionych przez Jednostkę nakładów, w przedstawionym stanie faktycznym, jako stanowiący dochód jednostki samorządu terytorialnego z jej majątku (roszczenia o pokrycie poniesionych nakładów), zwolniony będzie od podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Organ podatkowy wskazuje ponadto, iż w przedmiotowej interpretacji ustosunkowuje się wyłącznie do argumentacji i stanu faktycznego zawartych w piśmie Wnioskodawcy. Regulacje art. 14a–14d ustawy Ordynacja podatkowa nie przewidują bowiem prowadzenia postępowania dowodowego w sprawach o interpretację przepisów prawa podatkowego.

Przedmiotowa interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: