Interpretacje w temacie: Podstawa opodatkowania

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podstawa opodatkowania

W związku z pismem nr L.dz. S.K./35/E/2003 z dnia 20.01.2003 roku w sprawie podstawy opodatkowania czynności wynikających z umowy komisu Urząd Skarbowy w Pińczowie, na mocy art. 14 a ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 roku o podatku od towarów i usług ora ...

Źródła przychodów

W związku z pismem z dnia 28.02.2003 r. Urząd Skarbowy w Jędrzejowie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), udziela informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. 1. W przypadku sprzedaży rzeczy przed upływem 6 miesięcy od daty nabycia, zastosowanie mają przepisy art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. d oraz art. 24 us ...

Podstawa opodatkowania

W związku z pismem z dnia 26.02.2003 r. (data wpływu - 28.02.2003 r.) Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm. ) stanowi: "Podstawą opodatkowania jest obró ...

Przedmiot opodatkowania

W odpowiedzi na pismo z dnia 20.03.2003 r. dotyczące otrzymywanych premii pieniężnych (bonusów) Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach informuje, iż zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 08 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pod ...

Podstawa opodatkowania

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach w odpowiedzi na pismo Nr L.dz. MOS i R /NG/04.02./3/03 z dnia 24.09.2003 r., które wpłynęło do tut. Urzędu w dniu 29.09.2003 r. wyjaśnia, iż art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym ...

w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych

Odpowiadając na zapytanie z dnia 23.11.2003 r. (data wpływu 24.11.2003 r.) w sprawie ustalenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku udzielania rabatów od świadczonych usług oraz wykonywania usług gratisowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie na podstawie art. 14 a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) ...

Czy wynagodzenie otrzymywane na podstawie umowy o współpracę jest prowizją, o której mowa w art. 16 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.)

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.11.2003r. (data wpływu: 25.11.2003r.), uzupełnione dnia 21.01.2004r. i 06.02.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993r. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega sprzedaż towarów i odpłatne św ...

Stawka podatku VAT w przypadku importu usług transportowych, których wartość została włączona do podstawy opodatkowania importowanego towaru.

Podstawą opodatkowania w imporcie towarów jest wartość celna powiększona o należne cło. Zgodnie z art. 15 ust. 4c ustawy o VAT podstawa opodatkowania obejmuje o ile elementy te nie zostały do niej włączone: prowizję ,opakowania, transport i koszty ubezpieczenia. W myśl § 60ust.1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku ...

Opodatkowanie ponoszonych w ramach usługi zarządzania i administrowania lokalami mieszkalnymi, wydatków w postaci opłaty skarbowej oraz opłat pocztowych i sądowych.

dotyczy: zapytania Spółki z dnia 21.07.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego w Chrzanowie w sprawie opodatkowania ponoszonych w ramach zarządu lokalami mieszkalnymi wydatków w postaci opłaty skarbowej oraz opłat pocztowych. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Z pr ...

1. Czy dopłata w formie świadczenia pieniężnego wnoszona przez wspólników jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług?2. Czy można skorzystać z odliczenia podatku naliczonego, wynikającego z faktur dotyczących zakupu materiałów i usług, uregulowanych z kwoty dopłaty?3. Czy wydatki sfinansowane dopłatą wniesione przez właściciela w trybie art. 177 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych stanowią koszty uzyskania przychodu, a jeżeli nie to w jaki sposób należy rozliczyć te wydatki?

Pisemna informacja w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 26 ze zm.). W dniu 12.01.2004 r. Spółka zwróciła się z wnioskiem do Nacze ...

Generowanie strony w 23 ms