Drukuj

Czy sprzedaż przez Spółkę towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz udziałowca i vice prezesa zarządu Spółki jest z przepisami prawa podatkowego?

dotyczy: informacji Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Kraków z dnia 29.04.2004 r., nr PP/443-10/04 w sprawie opodatkowania sprzedaży przez Spółkę towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz udziałowca i vice prezesa zarządu Spółki.

Dokonując na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) weryfikacji ww. informacji, Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie przedstawia stanowisko dotyczące oceny prawnej stanu faktycznego opisanego w zapytaniu.

Z przedmiotowego opisu wynika, iż Spółka w związku ze zmianą profilu działalności zamierza sprzedać posiadany na dzień 30.04.2004 r. zapas towarów handlowych w cenie zakupu na rzecz firmy, której właścicielem jest udziałowiec i vice prezes zarządu Spółki.
Pytanie Spółki dotyczy zgodności planowanej transakcji z przepisami prawa podatkowego.

Organ podatkowy w ww. informacji prawidłowo wyjaśnił sposób ustalenia podstawy opodatkowania sprzedaży towarów handlowych, powołując w tym zakresie przepis art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Tytułem uzupełnienia, Dyrektor tutejszej Izby Skarbowej zwraca uwagę na postanowienia art. 17 ust. 1 pkt 3 ww. ustawy oraz obowiązującego od dnia 01.05.2004 r. art. 32 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) zgodnie, z którymi w przypadku gdy między kupującym a sprzedawcą istnieje związek kapitałowy organ podatkowy określa wysokość obrotu na podstawie przeciętnych cen stosowanych w danej miejscowości lub na danym rynku w dniu wykonania świadczenia, pomniejszonych o podatek - jeżeli okaże się, że związek ten miał wpływ na ustalenie ceny. Jeżeli w przedstawionym przez Spółkę przypadku zaistniałyby okoliczności, o których mowa w powołanych przepisach, postanowienia tych przepisów mogłoby mieć zastosowanie w odniesieniu do dokonanej przez Spółkę sprzedaży.
Jednocześnie należy zauważyć, iż do właściwego zakwalifikowania stanu faktycznego jest obowiązany podatnik, dokonujący określonych czynności podlegających opodatkowaniu.

Nadto Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie informuje, iż organ podatkowy nie jest upoważniony do oceny przedstawionego w zapytaniu stanu faktycznego w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Podobne interpretacje: