Drukuj

uzupełnić

Działając na podstawie art. 14b § 1 ustawy a dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Izba Skarbowa w Rzeszowie dokonuje uzupełnienia udzielonej przez Urząd Skarbowy w Przemyślu Naczelnika w dniu 18.12.2003 r. interpretacji (znak: US.IX/443-25/HM/03) o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku od towarów i usług:

Izba Skarbowa podziela stanowisko Urzędu Skarbowego w Przemyślu, że doliczanie przez Szpital (wbrew postanowieniom umowy zawartej z najemcą, która przewidywała refakturowanie kosztów energii elektrycznej) do ceny brutto wynikającej z faktury zakładu energetycznego podatku VAT w wys. 22 % jest nieprawidłowe. Jednakże uzasadnienie tego stanowiska przedstawione w piśmie organu I instancji powołujące przepis art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 8.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym jest niewłaściwe.

Z przedstawionego przez Szpital stanu faktycznego wynika, że umowa najmu przewidywała obciążanie najemcy kosztami energii elektrycznej i innych mediów na zasadzie refakturowania. W sytuacji, gdy strony uzgodniły, że czynsz i opłaty za media będą rozliczane oddzielnie, realizację wyłożonych kosztów za media można przenieść na najemcę poprzez refakturowanie. Przy czym w takim przypadku stosuje się taką samą stawkę VAT, jaka istniała przy wystawianiu faktur pierwotnych na media a cena ich nie zmienia się w stosunku do kosztów zakupu (wynajmujący nie dolicza marży). Szpital wprawdzie nie naliczał marży, ale naliczał do ceny brutto podatek w wys. 22 %, przez co cena zmieniła się w stosunku do ceny zakupu i przez to jego postępowanie było nieprawidłowe. Powołanie art. 15 ust. 1 miałoby miejsce w przypadku, gdyby umowa zawarta pomiędzy najemcą a wynajmującym przewidywała, że na całość świadczenia należnego od najemcy składają się na równi z czynszem i pozostałe należności (w tym opłaty za media). Wówczas należności te (w tym opłata za media) byłyby obrotem w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT.

Podobne interpretacje: