Drukuj

Pytanie brzmi: czy przekazanie darowizny na cele społeczne podlega opodatkowaniu podatkiem VAT i czy Spółce przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w związku z dokonaną darowizną.

W myśl art.7 ust.2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. nr 54, poz.535) przez dostawę towarów opodatkowaną podatkiem VAT rozumie się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem, w szczególności:1)przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia, 2)wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, w szczególności darowizny-jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych czynności, w całości lub w części.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Spółka ma zamiar przekazać w formie darowizny towary, które nabędzie na podstawie faktury VAT. Przeznaczeniem towarów w momencie ich nabycia jest darowizna na cele społeczne.

Stosownie do art.888§1 k.c. przez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku. Opodatkowaniu VAT podlegają jednak tylko te darowizny, których przedmiotem jest towar w rozumieniu art.2 pkt 6 ustawy o podatku od towarów i usług. Jak wynika z powyższych przepisów, darowizna w rozumieniu ww. ustawy jest czynnością zrównaną z odpłatną dostawą i podlega opodatkowaniu VAT – jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia podatku należnego o podatek naliczony od tej czynności, w całości lub w części ( dotyczy to również przypadków, kiedy podatnik nie skorzystał z przysługującego mu prawa do odliczenia).Zgodnie z art.29 ust.10 ustawy, w przypadku dostawy towarów, o której mowa w art.7 ust.2, w tym zatem i darowizny, podstawą opodatkowania jest cena nabycia towaru, a gdy cena nabycia nie istnieje – koszt wytworzenia określony w momencie dostawy tego towaru. Czynność darowizny opodatkowaną podatkiem od towarów i usług dokumentuje się fakturą wewnętrzną. Przepis art.106 ust.7 ustawy stanowi, że w przypadku czynności wymienionych w art.7 ust.2 wystawiane są faktury wewnętrzne, za dany okres rozliczeniowy podatnik może wystawić jedną fakturę dokumentującą te czynności dokonane w tym okresie.

W myśl art.86 ust.1 ustawy podatnikowi podatku od towarów i usług przysługuje prawo do obniżenia podatku należnego do obniżenia podatku naliczonego w zakresie w jakim towary wykorzystywane są do wykonywania czynności opodatkowanych. Skoro Spółka dokona rozliczenia podatku od towarów i usług za dany miesiąc wykazując podatek należny to nabywa drugostronnie prawo do obniżenia tego podatku o podatek naliczony wynikający z faktur wystawianych przez podatników czynnych VAT.

Podobne interpretacje: