Drukuj

Odsetki należne z tytułu odroczenia terminu płatności za nabytą przez kontrahenta nieruchomość powiększają, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania z tytułu dostawy nieruchomości – nie stanowią tym samym wynagrodzenia za świadczenie przez Wnioskodawcę odrębnej usługi pośrednictwa finansowego zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji tut. Organ podatkowy zgadza się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż odsetki z tytułu finansowania ceny netto oraz kwoty podatku VAT winny być opodatkowane stawką 22%, ponieważ należy je potraktować jako wartość uwzględnioną w cenie sprzedaży.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów stwierdza, że stanowisko Wnioskodawcy, przedstawione we wniosku z dnia 23.09.2010r. (data wpływu 01.10.2010r.) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego dotyczącej podatku od towarów i usług, w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek za sprzedaż nieruchomości z tyt. odroczonego terminu płatności – jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 01.10.2010r. wpłynął ww. wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej podatku od towarów i usług w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek za sprzedaż nieruchomości z tyt. odroczonego terminu płatności.

W przedmiotowym wniosku został przedstawiony następujący stan faktyczny:

We wrześniu 2010r. Wnioskodawca sprzedał nieruchomości w postaci praw wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków znajdujących się na gruncie w użytkowaniu wieczystym. W umowie sprzedaży (akcie notarialnym) ustalono, że płatność ceny netto oraz podatku VAT zostanie zapłacona przez nabywcę nieruchomości nie później niż do dnia 14 lutego 2011r., z tytułu finansowania odsetki, wg ustalonej w akcie notarialnym stopy procentowej. Strony ustaliły także, że do odsetek wyliczonych zgodnie z ustaleniami, doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki oraz odsetki każdorazowo będą doliczane do wszelkich dokonywanych przez Kupującego płatności na poczet ceny brutto.

W związku z powyższym Spółka ma wątpliwości w zakresie opodatkowania otrzymanych odsetek za sprzedaż nieruchomości z tyt. odroczonego terminu płatności.

W związku z powyższym zadano następujące pytanie:

Czy stawką obowiązującą na fakturze za obciążenie klienta odsetkami jest stawka 22% czy należy uznać jako sprzedaż zwolnioną z VAT...

Zdaniem Wnioskodawcy:

Odsetki z tytułu finansowania ceny netto oraz kwoty podatku VAT winny być opodatkowane stawką 22%, ponieważ należy je potraktować jako wartość uwzględnioną w cenie sprzedaży a nie jako odrębną usługę pośrednictwa finansowego.

W świetle obowiązującego stanu prawnego stanowisko Wnioskodawcy w sprawie oceny prawnej przedstawionego stanu faktycznego uznaje się za prawidłowe.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwana dalej „ustawą o VAT” opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

Przez dostawę towarów, stosownie do przepisu art. 7 ust. 1 ustawy o VAT, należy rozumieć przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jak właściciel. Natomiast świadczenie usług, to w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7.

Stosownie do art. 2 pkt 6 ustawy o VAT przez towary należy rozumieć rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty;

Natomiast przez świadczenie usług, rozumie się, w myśl art. 8 ust. 1 ustawy o VAT, każde świadczenie na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, które nie stanowi dostawy towarów w rozumieniu art. 7 ustawy.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT, zwalnia się od podatku usługi wymienione w załączniku nr 4 do ustawy. W poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy wymienione są m.in. usługi pośrednictwa finansowego.

Kwestia dotycząca wynagrodzenia od kredytu kupieckiego nie została uregulowana w przepisach ustawy. Nie ma unormowań, które w sposób jednoznaczny wskazywałyby na wpływ tego wynagrodzenia (obejmującego np. naliczone odsetki) na podstawę opodatkowania w podatku VAT.

W celu określenia, czy w przedmiotowej sprawie mamy do czynienia ze świadczeniem pobocznym do dostawy nieruchomości, czy też niezależną czynnością – usługą pośrednictwa finansowego, należy wyjaśnić pojęcie kredytu kupieckiego.

Kredyt kupiecki, zwany również handlowym lub towarowym, udzielany jest przez sprzedawcę kupującemu i ma formę odroczonego terminu płatności. Jest to pozabankowa forma finansowania działalności gospodarczej („Prawo Przedsiębiorcy” nr 49 z dnia 4 grudnia 2007 r., autor Wiesław Sędzicki). Zatem kredyt kupiecki nie jest niczym innym, niż odroczoną płatnością za pobrany przez kupującego towar. Przy takiej umowie zakup towaru następuje w innym momencie niż zapłata ustalonej za niego należności. Oznacza to, że sprzedawca poprzez odroczenie terminu płatności przez czas tegoż odroczenia kredytuje nabywcę. W praktyce, kredyt kupiecki jest odroczeniem zapłaty za otrzymane towary lub usługi.

Koszt związany z zapłatą odsetek za wydłużony termin płatności, określony z góry w umowie między stronami, to jeden z elementów kalkulacyjnych, kształtujących kwotę należną, którą sprzedawca żąda od nabywcy. Jeżeli sprzedawca udziela nabywcy kredytu kupieckiego na zakupiony towar, (świadczoną usługę) i kredyt ten jest oprocentowany, wówczas odsetki należne za czas kredytowania stanowią część podstawy opodatkowania dla dostawy towaru czy świadczenia usługi. Uznaje się bowiem, że z góry ustalone odsetki, stanowią część kwoty należnej sprzedawcy od nabywcy za dany towar czy usługę, a w związku z tym jest to część obrotu opodatkowanego. A zatem, jeżeli wysokość wynagrodzenia za kredyt kupiecki może zostać ustalona już w chwili powstania obowiązku podatkowego w stosunku do dostawy (usługi), to należy wartość odsetek wliczyć do podstawy opodatkowania.

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, iż we wrześniu 2010r. Wnioskodawca dokonał dostawy nieruchomości w postaci praw wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków znajdujących się na gruncie w użytkowaniu wieczystym, dalej zwana „nieruchomością”. W umowie sprzedaży (akcie notarialnym) ustalono, że płatność ceny netto oraz podatku VAT zostanie zapłacona przez nabywcę nieruchomości nie później niż do dnia 14 lutego 2011r., z tytułu finansowania odsetki, wg ustalonej w akcie notarialnym stopy procentowej. Strony ustaliły także, że do odsetek wyliczonych zgodnie z ustaleniami, doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki oraz odsetki każdorazowo będą doliczane do wszelkich dokonywanych przez Kupującego płatności na poczet ceny brutto.

Biorąc pod uwagę opisany we wniosku stan faktyczny oraz obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa podatkowego tut. Organ podatkowy stwierdza, iż stanowisko Wnioskodawcy jest prawidłowe. Kluczową rolę w rozwiązaniu wskazanego we wniosku problemu odgrywa art. 29 ust. 1 ustawy o VAT. Z przepisu tego wynika, iż obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Z treści przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w dostawa towaru (nieruchomości) w postaci prawa wieczystego użytkowania gruntu oraz budynków znajdujących na gruncie w użytkowaniu wieczystym nastąpiła we wrześniu 2010r. W akcie notarialnym będącym podstawą dokonania przeniesienia własności nieruchomości, a tym samym dokonania dostawy towaru w rozumieniu przepisów ustawy o VAT, ustalono, iż płatność ceny netto oraz podatku VAT zostanie zapłacona przez nabywcę nieruchomości nie później niż do dnia 14 lutego 2011r., z tytułu finansowania odsetki, wg ustalonej w akcie notarialnym stopy procentowej. Strony ustaliły także, że do odsetek wyliczonych zgodnie z ustaleniami, doliczony zostanie podatek VAT wg obowiązującej stawki oraz odsetki każdorazowo będą doliczane do wszelkich dokonywanych przez Kupującego płatności na poczet ceny brutto.

Zatem tut. Organ podatkowy stoi na stanowisku, iż odsetki należne z tytułu odroczenia terminu płatności za nabytą przez kontrahenta nieruchomość powiększają, zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o VAT, podstawę opodatkowania z tytułu dostawy nieruchomości – nie stanowią tym samym wynagrodzenia za świadczenie przez Wnioskodawcę odrębnej usługi pośrednictwa finansowego zwolnioną z opodatkowania podatkiem VAT. W konsekwencji tut. Organ podatkowy zgadza się z twierdzeniem Wnioskodawcy, iż odsetki z tytułu finansowania ceny netto oraz kwoty podatku VAT winny być opodatkowane stawką 22%, ponieważ należy je potraktować jako wartość uwzględnioną w cenie sprzedaży.

Zatem stanowisko Wnioskodawcy w tak przedstawionym stanie faktycznym należało uznać za prawidłowe.

Interpretacja dotyczy zaistniałego stanu faktycznego przedstawionego przez Wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia zdarzenia w przedstawionym stanie faktycznym.

Stronie przysługuje prawo do wniesienia skargi na niniejszą interpretację przepisów prawa podatkowego z powodu jej niezgodności z prawem. Skargę wnosi się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, ul. Jasna 2/4, 00-013 Warszawa po uprzednim wezwaniu na piśmie organu, który wydał interpretację w terminie 14 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się lub mógł się dowiedzieć o jej wydaniu – do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.). Skargę do WSA wnosi się (w dwóch egzemplarzach – art. 47 ww. ustawy) w terminie trzydziestu dni od dnia doręczenia odpowiedzi organu na wezwanie do usunięcia naruszenia prawa, a jeżeli organ nie udzielił odpowiedzi na wezwanie, w terminie sześćdziesięciu dni od dnia wniesienia tego wezwania (art. 53 § 2 ww. ustawy).

Skargę wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie lub bezczynność są przedmiotem skargi (art. 54 § 1 ww. ustawy) na adres: Izba Skarbowa w Warszawie Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Płocku, ul. 1-ego Maja 10, 09-402 Płock.

Podobne interpretacje: