Drukuj

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne świadczenie usług doradczych na rzecz przedsiębiorców, które w 75% podlegają refundacji?

Dotyczy: pisma Urzędu z dnia 20.08.2003 r. nr PP/443/103/a/02/AZ.

Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie w związku z ww. pismem Urzędu wyjaśnia:

Organem podatkowym ustawowo upoważnionym do załatwienia zapytania podatnika skierowanego do urzędu skarbowego w trybie art. 14a § 1-4 ustawy - Ordynacja podatkowa jest urząd skarbowy właściwy dla podatnika, również wówczas, gdy zapytanie jest kierowane ponownie. Weryfikacji dokonywanej przez izbę skarbową podlega odpowiedź urzędu skarbowego udzielona podatnikowi - zgodnie z dyspozycją art. 14b § 2 Ordynacji podatkowej.
Ze względu na powyższe dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie zwraca zapytanie zdnia 30.07.2003 r. nr (...) skierowane do Urzędu - do załatwienia zgodnie z właściwością.

Jednocześnie Dyrektor tut. Izby Skarbowej przedstawia swoje stanowisko w sprawie będącej przedmiotem zapytania Podatnika.

Usługi informacyjno - doradcze świadczone przez XXX zgodnie z umową zawartą z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) są usługami, o których mowa w art. 2 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).
Usługi te, zwykle - w obrocie gospodarczym - są usługami świadczonymi odpłatnie, a w przedmiotowym przypadku usługami świadczonymi bez pobrania należności od podmiotów korzystających z usług. Fakt, że na pokrycie 75% kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem przedmiotowych usług XXX otrzymuje środki finansowe w formie dotacji udzielonej przez PARP, na podstawie stosownych przepisów, pozostaje bez wpływu na charakter usługi, o jakiej mowa powyżej.
W związku z brakiem kwoty należnej za usługę, jej podstawę opodatkowania ustala się w sposób wskazany w art. 15 ust. 3 ww. ustawy.

Zdaniem Dyrektora tut. Izby Skarbowej odpowiedź udzielona przez Urząd w dniu 27.11.2002 r., znak PP/443/103/02/AZ jest poprawna merytorycznie.
Ze względu na fakt, iż Podatnik dysponuje odmiennymi merytorycznie odpowiedziami urzędów skarbowych, Izba Skarbowa w Krakowie wystąpi do Ministerstwa Finansów o zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Podobne interpretacje: