Drukuj

Podatnik pyta czy: 1.W przypadku sprzedaży nieruchomości podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, z rozłożeniem zapłaty za nieruchomość na raty, podatek VAT należy naliczyć jednorazowo od całej kwoty należnej z tytułu sprzedaży, czy od wpłaconych kolejno rat? 2.Oprocentowanie pobierane od spłaconych rat podlega opodatkowaniu podatkiem VAT? Gmina przy sprzedaży nieruchomości za które zapłata zostaje rozłożona na raty ustanawia dwie hipoteki: zwykłą, na zabezpieczenie niespłaconej części ceny oraz hipotekę kaucyjną na zabezpieczenie oprocentowania. Hipoteka kaucyjna wyliczana jest za cały okres spłaty rat.

Podstawą opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535) jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy, a więc jeżeli strony transakcji w zawartej umowie wskazują, że należność za nabytą nieruchomość jest rozkładana na raty, od których są obliczane odsetki, to suma rat wraz z odsetkami stanowi świadczenie należne od nabywcy podlegające opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. W myśl ust. 5 cyt. art. w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.
Obowiązek podatkowy w przypadku gdy przedmiotem dostawy są lokale i budynki, powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, nie później jednak niż 30 dnia, licząc od dnia wydania (art. 19 ust. 10 ww. ustawy).
Kwota odsetek stanowi część ceny nieruchomości, a jak wspomniano wyżej podstawą opodatkowania jest kwota należna obejmująca całość świadczenia należnego od nabywcy.
W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstaje w trybie art. 19 ust. 10 ustawy o podatku od towarów i usług dokonujący dostawy opodatkowując sprzedaż nieruchomości, może nie znać „z góry” wysokości kwoty należnej od kontrahenta. Należy jednak w tym przypadku mieć na względzie prawo i obowiązek podatnika podatku od towarów i usług do dokonywania stosownych korekt dotyczących obliczenia tego podatku.
Ustalając podstawę opodatkowania Gmina winna uwzględnić należną od kontrahenta kwotę z tytułu odsetek, zgodnie z regulacjami zawartymi w umowie. Jednakże, jeśli w trakcie trwania umowy zmianie ulegnie wartość należnych odsetek, co będzie miało wpływ na wysokość należnej kwoty od kontrahenta, wówczas będą miały zastosowanie przepisy o korektach dokonywanych na wypadek obniżenia/podwyższenia ceny – § 19 i § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 poz. 971).

Podobne interpretacje: