Drukuj

Dotyczy kwestii sprzedaży rzeczowego składnika majątku trwałego tj. hali produkcyjnej wprowadzonej do ewidencji w 1959 r., czy w tym przypadku sprzedaż w/w hali jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Działając na podstawie przepisu: art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r Nr 8, poz. 60) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.01.2005 r. znak FA-188/1/2005 (data wpływu do tut. Organu 20.01.2005 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że w przedstawionym stanie faktycznym stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.

Podatnik w swoim piśmie wnioskuje o udzielenie wiążącej informacji o zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług, w kwestii sprzedaży rzeczowego składnika majątku trwałego tj. hali produkcyjnej wprowadzonej do ewidencji w 1959 r., czy w tym przypadku sprzedaż wyżej wymienionej hali jest zwolniona od podatku od towarów i usług. Na podstawie przepisu art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Przez towary zgodnie z przepisem art. 2 pkt 6 wyżej wymienionej ustawy, rozumie się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. W przepisie art. 43 ust. 1 pkt 2 wyżej wymienionej ustawy, zwolniona została dostawa towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Przez towary, o których mowa powyżej w powołanym przepisie rozumie się:

  1. budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat,
  2. pozostałe towary, z wyjątkiem gruntów, których okres używania przez podatnika dokonującego ich dostawy.

Ponadto ustawodawca w przepisie art. 43 ust. 6 wyżej wymienionej ustawy, zastrzegł, że zwolnienia, o których mowa w cyt. powyżej przepisach, nie stosuje się do dostawy towarów, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły, co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:

  1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków;
  2. użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy oraz stan faktyczny przedstawiony w piśmie, tut. Organ podziela stanowisko Podatnika, iż dostawa przedmiotowego środka trwałego będzie zwolniona od podatku od towarów i usług, gdy zostaną spełnione wszystkie warunki wynikające z cyt. powyżej przepisów.

Powyższa informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego obowiązuje jedynie w zakresie zadanego przez Stronę zapytania i w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez stronę rzeczywistego stanu faktycznego sprawy. Na niniejsze postanowienie zgodnie z przepisem art. 236 § 1 Ordynacji podatkowej, służy zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Rzeszowie, ul. Geodetów 1. Zażalenie należy zgodnie z przepisem art. 236 § 2 pkt 1 Ordynacji podatkowej, wnieść w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego postanowienia za pośrednictwem Organu, który je wydał. Zażalenie winno zawierać zgodnie z przepisem art. 222 w związku z przepisem art. 239 Ordynacji podatkowej, zarzuty, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: