Drukuj

Czy oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej wraz z przeniesieniem własności znajdujących się na niej budynków podlega zwolnieniu z VAT ?

Urząd Gminy przedstawia następujący stan faktyczny:

Urząd Gminy oddaje w użytkowanie wieczyste nieruchomość (działkę nr ew. 408/3 o powierzchni 0,0441 ha) wraz z przeniesieniem prawa własności znajdujących się na niej budynków. Nieruchomość gruntowa zabudowana jest budynkiem z 1984r. Zdaniem Wnioskodawcy zbycie opisanej wyżej nieruchomości wraz z budynkiem jest zwolnione od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

W myśl art. 43 ust 1 ustawy o VAT, zwalnia się z podatku od towarów i usług dostawę towarów używanych, pod warunkiem , że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego . Przez towary używane rozumie się budynki, budowle lub ich części- jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat. Jeżeli na podstawie wcześniej powołanych przepisów budynek o którym mowa we wniosku może zostać zakwalifikowany jako towar używany podlegający zwolnieniu od podatku VAT, to w stosunku do prawa użytkowania wieczystego będzie miał zastosowanie par. 8 ust.1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z wyżej wymienionym przepisem, zwalnia się od podatku zbycie prawa użytkowania wieczystego gruntu, w przypadku dostawy budynków i budowli, które podlegają temu zwolnieniu.

Odnośnie opodatkowania gruntów związanych ze sprzedawanymi budynkami i budowlami - zastosowanie ma przepis art. 29 ust.5 ustawy o VAT, zgodnie z którym, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale związanych z gruntem z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. oznacza to, że stawką właściwą dla budynku opodatkowany będzie również grunt.

W świetle powyższego - transakcja obejmująca dostawę obiektów używanych w rozumieniu art. 43 ust. 2 pkt 1 (tzn. budynki i budowle- jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów minęło co najmniej 5 lat) wraz z gruntem (działą) trwale z nimi związanum, podlega zwolnieniu od podatku od podatku od towarów i usług. Zwolnieniu podlega cała działka grunty, nie tylko część znajdująca się pod budynkiem.

W oparciu o przedstawiony stan faktyczny, zgodnie z obowiązującym aktualnie stanem prawnym postanowiono jak w sentencji

Podobne interpretacje: