Drukuj

Podatnik zwrócił się z zapytaniem, czy do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów należy wliczyć usługi dodatkowe takie jak transport, montaż, strojenie, projektowanie, dodatek za ekspres oraz inne usługi, które stanowią koszt wytworzenia towarów, za które nabywający jest obowiązany zapłacić.

POSTANOWIENIE

Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 24.03.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 29.03.2005r.), uzupełnionego pismem z dnia 14.04.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów

stwierdza, że :

stanowisko przedstawione w tym wniosku jest prawidłowe w odniesieniu do opisanego stanu faktycznego.

UZASADNIENIE

Przedmiotem działalności Podatnika jest m.in. produkcja sprzętu i urządzeń RTV. W tym celu dokonuje on zakupu towarów (surowców) zagranicą. Nabyte towary trafiają do produkcji. W toku procesu produkcji na towary te nakładana jest robocizna w różnorodnej postaci: projektowanie, montaż, strojenie, przygotowanie materiałów do produkcji, dodatkowe nakłady pracy w celu przyspieszenia wytworzenia produktu oraz transport. Z produkcji gotowe towary (produkty) trafiają na magazyn i są wykazywane w ewidencji w cenach nie zawierających wartości wymienionych powyżej usług (kosztu ich wykonania). Następnie towary (produkty) stają się przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów (Podatnik oświadczył dodatkowo, iż zostały spełnione przesłanki uprawniające do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%). Na fakturach dokumentujących powyższe czynności Podatnik - zgodnie z zawartymi z odbiorcami umowami - wyszczególnia oddzielnie jako odrębne pozycje na fakturze wartość towarów (surowców) oraz wartość ww. usług, które stanowią koszt wytworzenia produktów.

W związku z powyższym stanem faktycznym Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy do podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów należy wliczyć usługi dodatkowe takie jak transport, montaż, strojenie, projektowanie, dodatek za ekspres oraz inne usługi, które stanowią koszt wytworzenia towarów, za które nabywający jest obowiązany zapłacić.

Zdaniem Podatnika, wymienione wyżej usługi należy wliczyć do podstawy opodatkowania, ponieważ zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 535 ze zm.), zwanej dalej ustawą o VAT, podstawą opodatkowania jest kwota należna z tytułu sprzedaży. Dodatkowo Podatnik stwierdza, iż zgodnie z przepisem art. 29 ust. 10 ustawy o VAT, w przypadku dostawy towarów podstawą opodatkowania jest koszt wytworzenia określony w momencie dostawy, czyli całość świadczenia należnego od nabywcy wykazanego w fakturze należy uznać jako towar wraz z usługą opodatkowane stawką 0%.

Ponadto Podatnik powołuje się na treść art. 11, A (2) Szóstej Dyrektywy Rady z dnia 17 maja 1977 r. w sprawie harmonizacji przepisów państw członkowskich, dotyczących podatków obrotowych - wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa opodatkowania (77/388/EWG), zgodnie z którym podstawę opodatkowania stanowi wszystko, co stanowi płatność wraz z wydatkami dodatkowymi.

Wobec powyższego, zdaniem Podatnika, zasadne jest wliczenie ww. usług do podstawy opodatkowania w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz w eksporcie towarów z zastosowaniem stawki podatku w wysokości 0%.

Po przeanalizowaniu zaprezentowanego we wniosku stanu faktycznego oraz stanowiska wnioskodawcy, mając na uwadze obowiązujące przepisy prawa tut. Organ podatkowy stwierdza co następuje :

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Podatnik wytwarza produkty nabywając towary (surowce), na które w toku procesu produkcji nakładana jest robocizna w różnorodnej postaci: projektowanie, montaż, strojenie, przygotowanie materiałów do produkcji, dodatkowe nakłady pracy w celu przyspieszenia wytworzenia produktu oraz transport. Następnie produkty te stają się przedmiotem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz eksportu towarów (Podatnik oświadczył dodatkowo, iż zostały spełnione przesłanki uprawniające do zastosowania stawki podatku w wysokości 0%). Na fakturach dokumentujących powyższe czynności Podatnik - zgodnie z zawartymi z odbiorcami umowami - wyszczególnia oddzielnie jako odrębne pozycje na fakturze wartość towarów (surowców) oraz wartość ww. usług, które stanowią koszt wytworzenia produktów.

Zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy o VAT opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlegają:

  1. odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju;
  2. eksport towarów;
  3. import towarów;
  4. wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów za wynagrodzeniem na terytorium kraju;
  5. wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów.

Natomiast stosownie do treści art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy.

W miejscu tym należy zauważyć, iż Podatnik wytwarzając gotowe produkty będące przedmiotem późniejszej dostawy dokonuje uprzedniego nabycia odpowiednich surowców, które następnie poddaje w toku produkcji przetworzeniu wykonując zgodne z procesem technologicznym właściwe czynności w celu uzyskania pożądanego - posiadającego cechy oczekiwane przez odbiorcę, który złożył zamówienie - wyrobu finalnego. Podatnik musiał zatem ponieść pewne nakłady i zaangażować środki, które w wyniku połączenia surowców oraz świadczonej pracy (nabytych usług) złożyły się na wyrób gotowy.

W ocenie tut. Organu należy uznać, iż mimo kalkulacyjnego wyodrębnienia - stosownie do umowy zawartej z odbiorcami - wartości usług (stanowiących, obok wartości surowców, część kosztu wytworzenia) na fakturze dokumentującej dostawę towaru, całość kwoty ujętej na tej fakturze, będącej kwotą należną z tytułu sprzedaży jako całkowita wartość towarów powinna zostać wliczona do podstawy opodatkowania zarówno w wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów jak i w eksporcie towarów.

Natomiast wysokość opodatkowania regulują przepisy działu VIII ustawy o VAT. W przypadku spełnienia przesłanek dotyczących preferencyjnej wysokości stawki stosowanej przy wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów oraz eksporcie towarów (co przedstawiając stan faktyczny Podatnik oświadczył), podatnikowi przysługuje prawo do opodatkowania tych czynności stawką podatku w wysokości 0%.

Ponadto, odnosząc się do stanowiska Podatnika, tut. Organ stwierdza, iż w przedmiotowym stanie faktycznym przepis art. 29 ust. 10 nie znajdzie zastosowania, odnosi się on bowiem do art. 7 ust. 2 – czyli czynności nieodpłatnych – natomiast dokonywane przez Podatnika: wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów oraz eksport towarów są wykonywane za wynagrodzeniem.

Podobne interpretacje: