Drukuj

Czy otrzymywana z gminy partycypacja w kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy zwiększa obrót stanowiący podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kluczborku uznaje za nieprawidłowe stanowisko wnioskodawcy przedstawione w piśmie złożonym w Urzędzie Skarbowym w dniu 13.09.2005r., uzupełnionym pismem z dnia 11.10.2005r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.).

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 14a § 1 ww. Ordynacja podatkowa, stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego (...) na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta, jest obowiązany do udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w których nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym.

Stan faktyczny sprawy:

Jednostka prowadzi usługi zarządzania zasobami mieszkaniowymi gminy oraz innymi lokalami przekazywanymi w formie umowy. Do obowiązków Spółki w ramach zawartej z gminą umowy należą:

  1. wykonywanie obowiązków wynajmującego odnośnie zawartych umów najmu w zakresie określonym ustawą o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca (Dz. U. Nr 71, poz.739);
  2. wykonywanie obowiązków właściciela lokalu, oprócz prawa jego zbywania określonych ustawą z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali (Dz.U. Nr 85, poz.388 ze zm.);
  3. wykonywanie obowiązków związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych określonych ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 ze zm.);
    ubezpieczenie budynków zasobu komunalnego od ognia i innych żywiołów.

Wpływy z czynszu i opłat pochodzących z wyżej wymienionych tytułów stanowią przychód Spółki. Różnica między wpływami a kosztami poniesionymi z ww. tytułów może być pokrywana ze środków przewidzianych w budżecie gminy na podstawie planu eksploatacji sporządzanego przez Spółkę. Przekazywana kwota ujęta jest w budżecie gminy jako wydatki bieżące.

Zapytanie wnioskodawcy:

Czy otrzymywana partycypacja w kosztach utrzymania zasobów mieszkaniowych gminy zwiększa obrót stanowiący podstawę opodatkowania zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Stanowisko wnioskodawcy:

Skutkiem zastosowania tych przepisów na gruncie prawa podatkowego, otrzymywana partycypacja nie jest związana z dostawą konkretnego towaru lub konkretnej usługi , nie zwiększa więc obrotu i nie wchodzi do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.

Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy:

Zgodnie z przepisem art 29 ust 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r.o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust.2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5 . Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje,subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Z przytoczonych przepisów wynika, że wszelkie otrzymane przez podatnika dotacje subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze , które są związane z dostawą lub świadczeniem usług i wchodzą w skład świadczenia należnego od nabywcy, zwiększają obrót podatnika stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Opodatkowaniu będzie więc podlegała taka dotacja czy dopłata, która stanowi pokrycie części ceny konkretnego świadczenia czy rekompensatę wykonania świadczenia po obniżonych cenach.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że po sporządzeniu planu eksploatacji Spółka może otrzymać z gminy dopłatę w wysokości różnicy pomiędzy wpływami z tytułu świadczonych przez Spółkę usług a kosztami poniesionymi na ich realizację. Wnioskodawca nie może dowolnie przeznaczyć otrzymanej dopłaty, lecz na konkretny cel. Powyższa konstrukcja wskazuje, że otrzymane dofinansowanie ma bezpośredni związek ze świadczeniem konkretnych usług, przeznaczone jest bowiem na pokrycie części kosztów związanych ze świadczonymi przez Spółkę usługami w zakresie zarządzania nieruchomościami

Wobec powyższego dopłata ta stanowi obrót w myśl ww. przepisów i podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Wskazać przy tym należy iż dopłata podlega opodatkowaniu w takiej samej stawce , jak usługa, z którą jest związana. Zatem ustalenie stawki podatku VAT dla otrzymanego dofinasowania uzależnione jest od dokonania prawidłowej klasyfikacji wykonywanych przez podatnika czynności..

Zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97 , poz. 970 ze zm.) zwalnia sie od podatku usługi w zakresie zarządzania nieruchomościami mieszkalnymi, świadczone na zlecenie, z wyłączeniem wyceny nieruchomości mieszkalnych (PKWiU ex 70.32.111).

Zatem jeżeli wykonywane przez podatnika usługi mieszczą się w grupowaniu wskazanym wyżej to otrzymane w tym zakresie dopłaty są zwolnione od podatku VAT. Podkreślenia wymaga przy tym jednak, że prawidłowej klasyfikacji usług powinien dokonać jednak podatnik we własnym zakresie lub ? w przypadku trudności - może zwrócić się do właściwego organu statystycznego z wnioskiem o zaklasyfikowanie świadczonych usług.

Niniejszej interpretacji dokonano w oparciu o stan faktyczny przedstawiony przez wnioskodawcę, zgodnie ze stanem prawnym obowiązującym w dniu udzielenia odpowiedzi. Zgodnie z art. 14b§ 1 i § 2 ustawy Ordynacja podatkowa interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej ? do czasu jej zmiany lub uchylenia.
Na niniejsze postanowienie zgodnie z art. 14a§ 4 i 236 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa przysługuje zażalenie do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu za pośrednictwem Naczelnika tutejszego Urzędu w terminie 7 dni od daty jego doręczenia. Zażalenie na postanowienie organu podatkowego zgodnie z art. 222 w związku z art. 239 powinno zawierać zarzuty przeciw postanowieniu, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem zażalenia oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Podobne interpretacje: