Interpretacje w temacie: Szacowanie podstawy opodatkowania

Ścieżka aktualnego tematu

Proszę o udzielenie odpowiedzi na temat refakturowania usług i dokonywania dostaw między małżonkami będącymi podatnikami podatku od towarów i usług.

Na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w Pani piśmie złożonym w dniu 11.10.2004r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie niniejszym informuje: Przepisy ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535), ani też przepisy wykonawcze do ustawy ...

“W oparciu o ustawę Ordynacja podatkowa z dnia. 29.08.1997 r. (z poz. zm.) powołując się na Art. 14a zwracamy się z prośbą o wydanie wiążącej interpretacji prawa w przedstawionej sprawie. P.F.H.U jest firmą prowadzoną przez osobę fizyczną (jedoosobowo). Przeważający rodzaj działalności to handel hurtowy. Zakupy towarów są dokonywane w oparciu o umowy handlowe dotyczące warunków współpracy (udzielanych rabatów, płatności, korekt cenowych produktów). Jednym z przedmiotów działalności jest handel (na terenie RP) środkami ochrony roślin, których sprzedaż ma charakter sezonowy. Wspomniane towary są fakturowane przez sprzedawcę wg. cen wyższych od cen rynkowych. Z umowy zawartej pomiędzy P.F.H.U i naszym dostawcą wynika, iż ceny zawarte na fakturach zakupu zostaną zmniejszone (poprzez f-ry korygujące) o kwoty rabatów dystrybucyjnych (za terminowe płatności, za udział w akcjach promocyjnych, akcjach specjalnych oraz rabaty indywidualne). Ze względu na fakt, iż ceny rynkowe środków ochrony roślin są niższe niż nasze ceny zakupu przed otrzymaniem korekt a rabaty (zgodnie z umową) są nam udzielane po upływie kolejnych okresów rozliczeniowych- prowadzimy sprzedaż SOR zgodnie z ceną rynkową tych produktów. W chwili sprzedaży ceny jednostkowe kształtują się na poziomie niższym niż ceny zakupu lecz jest to jedyne realne rozwiązanie aby doszło do transakcji z naszymi odbiorcami. Finalnie (po otrzymaniu rabatów od dostawcy) osiągamy zysk ze sprzedaży tych produktów. Opisane zasady sprzedaży i ustalenia podstawy opodatkowania stosujemy od początku współpracy z dostawcami środków ochrony roślin (czyli od początku rozpoczęcia działalności w zakresie handlu tymi produktami). Naszym zdaniem, przy takich założeniach podstawa opodatkowania sprzedawanych środków ochrony roślin jest prawidłowa (zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dn. 11 marca 2004 r o podatku od towarów i usług). Istotnym jest również fakt, iż w transakcjach zakupu i sprzedaży wspomnianych środków ochrony roślin nie zachodzą przesłanki zawarte w art. 32 ustawy o podatku od towarów i usług. Pytanie: Czy tak ustalana przez nas podstawa opodatkowania opisanych towarów jest prawidłowa? “ - pismo z dnia 19.01.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 19.01.2005 r. ). “ W nawiązaniu do prośby o wydanie wiążącej interpretacji prawa w sprawie przedstawionej w piśmie z dnia 2005-01-19, wyjaśniam co następuje.Przez podstawę opodatkowania sprzedaży środków ochrony roślin rozumiemy obrót, który stanowi kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku, co jest zgodne z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. – pismo z dnia 02.03.2005 r. ( data wpływu do Urzędu 04.03.2005 r. ).

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łomży informuje, że stanowisko Pana dotyczące podstawy opodatkowania jest prawidłowe, ale tylko w sytuacji braku przesłanek do szacowania podstawy opodatkowania na podstawie art. 23 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ) . U Z A S A D N I E N I E Zgodnie z art.14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie d ...

Szacowanie podstawy opodatkowania

DECYZJA Na podstawie art. 233 § l pkt l ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, póz.926 z późn.zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Urzędu Miasta i Gminy na postanowienie z dnia 4.03.2005 r. nr US1418/25/443-10c/05/SG wydane przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w trybie art. 14 a § l Ordynacji Podatkowej, Dyrektor IzbySkarbowej postanawia utrzymać w mocy postanowienie organu pier ...

Czy sprzedaż towarów podmiotowi powiązanemu, w którym Strona posiada 100% udziałów, bez marży lub z minimalną marżą, korzystniejszą niż w przypadku sprzedaży towarów dla innych odbiorców, nie będzie budzić wątpliwości z punktu widzenia przepisów o podatku od towarów i usług

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki Akcyjnej z dnia 4.05.2005 r., uzupełnionego w dniu 29.08.2005 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy sprzedaż towarów podmiotowi powiązane ...

- czy faktura VAT za wynajem lokalu z dnia 15.05.2001 (wystawiona przez A.B.) jest podstawą do odliczenia podatku naliczonego, a poniesiony wydatek można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. - czy Wspólnota Mieszkaniowa ma obowiązek wystawiania przedsiębiorcom faktur VAT za tak zwane „media".

Działając na podstawie 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn., zm.) - po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 23.12.2005 r. Pani Danuty J. i Pana Waldemara J. ul. ... ../.. ..-... O. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostródzie z dnia 14.12.2005 r. Nr PP/443-39/05 postanawiające uznać za nieprawidłowe stanowisko Strony pr ...

dotyczy udokumentowania sprzedaży samochodu żonie prowadzącej oddzielną działalność gospodarczą

Na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. Nr 8, poz.60 z 2005 r. z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem w dniu 04.01.2006r. uzupełnionego pismem z dnia 16.03.2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, rozstrzygając kwestię udokumentowania sprzedaży samochodu żonie ...

W jaki sposób powinno naliczać się podatek VAT od sprzedaży ujętej w "ewidencji sprzedaży bezrachunkowej"?Czy podatek VAT od sprzedaży bezrachunkowej można obliczyć na podstawie struktury zakupów towarów handlowych z danego miesiąca , używając różnych stawek, czy też można zastosować jedną stawkę w wysokości 7%?Jak naliczać VAT od sprzedaży w przypadku braku zakupów w danym miesiącu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z dnia 04 stycznia 2005r z późn. zm), w związku z pismem z dnia 20.03.2006r. w zakresie naliczania podatku VAT przez podatnika świadczącego usługi w zakresie m.in. handlu, nie mającego obowiązku do prowadzenia ewidencji przy pomocy kas reje ...

Czy agencja, która w ramach dokonywania danej transakcji nie występuje jako przedsiębiorca nastawiony na zysk, ale jako Agencja państwowa, realizująca cele określone przez właściwe władze państwowe, sprzedając inwestorowi nieruchomość za cenę 1 Euro, może mieć ustalona podstawę opodatkowania w oparciu o art. 32 ust. 1 ustawy VAT.

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r., nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 06.10.2005 r. (wpływ do tut. Urzędu 07.10.2005 r.), w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących p ...

Czy art. 32 ustawy o VAT będzie miał zastosowanie do rozliczeń z tytułu świadczenia usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy art. 32 ustawy o VAT będzie miał zastosowanie do rozliczeń z tytułu świadczenia usług?, Naczelnik Pierwsze ...

Czy art. 32 ustawy o VAT będzie miał zastosowanie do rozliczeń z tytułu dostawy towarów realizowanej pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład podatkowej grupy kapitałowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego tj. Czy art. 32 ustawy o VAT będzie miał zastosowanie do rozliczeń z tytułu dostawy towarów realizowanej pomiędzy ...

Generowanie strony w 20 ms