Drukuj

Pytanie dotyczy kwestii dotyczącej określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności skupu wierzytelności kredytowych Banku w celu ich windykacji (we własnym imieniu i na własną rzecz) lub ich ewentualnej dalszej odsprzedaży.

POSTANOWIENIE


Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 26.07.2005r., (uzupełniony w dniu 25.08.2005r. oraz w dniu 13.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej określenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług w przypadku wykonywania czynności skupu wierzytelności kredytowych Banku w celu ich windykacji (we własnym imieniu i na własną rzecz) lub ich ewentualnej dalszej odsprzedaży, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Ursynów:


postanawia


- uznać stanowisko zawarte we wniosku za prawidłowe.


UZASADNIENIE


Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Strona nabywa wymagalne wierzytelności Banku w celu ich windykacji we własnym imieniu i na własną rzecz lub ich ewentualnej dalszej odsprzedaży. Przedmiotowe wierzytelności wynikają z udzielonych przez bank kredytów, pożyczek oraz gwarancji i poręczeń spłaty kredytów lub pożyczek. Wraz z przedmiotowymi wymagalnymi wierzytelnościami Strona nabywa również wszelkie roszczenia związane z tymi wierzytelnościami oraz przejmuje ryzyko nieściągalności. Zdaniem Strony w/w transakcja skupu wierzytelności kredytowych jest traktowana jako usługa pośrednictwa finansowego świadczona na rzecz Banku ( usługobiorcy) i jest zwolniona z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Spółka stoi na stanowisku, iż w deklaracjach VAT-7 powinna wykazywać obrót, na który składa się kwota dyskonta tj. różnica pomiędzy nominalną wartością skupowanych wierzytelności a ceną zapłaconą za ich nabycie.

Według opinii klasyfikacyjnej Urzędu Statystycznego w Łodzi z dnia 26.08.2005r. wydanej na wniosek Strony w związku z wykonywanymi przez nią czynnościami, obrót wierzytelnościami ( kupno i sprzedaż) oraz wykup wierzytelności z zaangażowaniem własnego kapitału w celu ich windykacji na własny rachunek mieści się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 „Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno-rentowych”.

Zgodnie z poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług, na podstawie art. 43 ust.1 pkt 1 ww. ustawy, zwolnione od podatku są usługi pośrednictwa finansowego oznaczone symbolem PKWiU Sekcja J ex (65-67), z wyłączeniem:

1)działalności lombardów, z wyjątkiem usług świadczonych przez banki,

2)usług polegających na oddaniu w odpłatne użytkowanie rzeczy ruchomej,

3)usług doradztwa finansowego (PKWiU ex 67.13.10-00.20),

4)usług doradztwa ubezpieczeniowego oraz wyceny dla towarzystw ubezpieczeniowych (PKWiU ex 67.20.10-00.20), z wyjątkiem świadczonych przez zakład ubezpieczeń w rozumieniu przepisów o działalności ubezpieczeniowej oraz świadczonych w tym zakresie przez podmioty działające w imieniu i na rzecz zakładu ubezpieczeń,

5)usług ściągania długów oraz faktoringu,

6)usług zarządzania akcjami, udziałami w spółkach lub związkach, obligacjami i innymi rodzajami papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art.43 ust.1 pkt.12,

7)usług przechowywania akcji, udziałów w spółkach lub związkach, obligacji i innych rodzajów papierów wartościowych, z wyjątkiem wymienionych w art.43 ust.1 pkt. 12,

8)transakcji dotyczących dokumentów ustanawiających tytuł własności,

9)transakcji dotyczących praw w odniesieniu do nieruchomości.

Stosownie do ogólnej zasady wynikającej z art.29 ust.1 w/w ustawy podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust.2-22, art.30-32, art.119 oraz art.120 ust.4. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrotem jest także otrzymana dotacja , subwencja i inna dopłata o podobnym charakterze związana z dostawą lub świadczeniem usług.

W przypadku wykonywania czynności maklerskich, czynności wynikających z zarządzania funduszami powierniczymi, czynności wynikających z umowy agencyjnej lub zlecenia, pośrednictwa, umowy komisu lub innych usług o podobnym charakterze podstawę opodatkowania dla prowadzącego przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, agenta, zleceniobiorcy lub innej osoby świadczącej usługi o podobnym charakterze stanowi kwota prowizji lub innych postaci wynagrodzeń za wykonanie usługi, pomniejszona o kwotę podatku (art. 30 ust.1 pkt4 ww. ustawy).

W przedstawionym stanie faktycznym Strona świadczy usługi obrotu wierzytelnościami polegające na zakupie wierzytelności w celu ich windykacji we własnym zakresie lub dalszej odsprzedaży, mieszczące się w grupowaniu PKWiU 65.23.10-00.00 „Usługi pośrednictwa finansowego pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalno - rentowych” i jednocześnie usługi te nie są usługami, o których mowa w pkt 1-9 poz. 3 załącznika nr 4 do ustawy o podatku od towarów i usług . W związku z powyższym uznać należy, że usługi te są zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług. Podstawą opodatkowania w przedmiotowej sprawie jest obrót, który stanowi kwota dyskonta tj. różnica pomiędzy nominalną wartością skupowanych wierzytelności a ceną zapłaconą za ich nabycie ( wartością rynkową).

W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Niniejsze postanowienie dotyczy wyłącznie stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę w dniu 26.07.2005r. oraz wydawane jest według stanu prawnego obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

Podobne interpretacje: