Drukuj

Czy cena nabycia pawilonu handlowego zawiera podatek VAT, jeżeli w umowie sprzedaży cenę transakcyjną ustalono w kwocie netto?

POSTANOWIENIE

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 29 maja 2006 r. o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży pawilonu handlowego - stwierdza, że stanowisko Podatnika jest nieprawidłowe.

Uzasadnienie

W dniu 30 maja 2006 r. w kancelarii tut. Urzędu Skarbowego złożono wniosek z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zmianami) dot. naliczenia podatku VAT w przypadku sprzedaży pawilonu handlowego.

Stan faktyczny przedstawiony we wniosku.

W umowie sprzedaży pawilonu handlowego o powierzchni ok. 150 m2 strony ustaliły cenę sprzedaży w kwocie netto 150.000 zł. Na cenę tę składają się:
- cena działki wynosząca 45.680 zł., od której notariusz naliczył i pobierze podatek od czynności cywilnoprawnych zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 09.09.2000 r. w wysokości 2% od kwoty 45.680 zł., tj. 913,60 zł.,
- cena pawilonu - 104.320 zł.

W związku z powyższym Podatnik zwraca się z zapytaniem czy za pawilon należy zapłacić kwotę 127.270,40 zł., tj. kwotę 104.320 zł. powiększoną o 22% podatku VAT, czy 104.320 zł., tj. 85.508,20 zł. plus 22% podatku VAT. Powyższe wątpliwości wynikają z zapisu umowy sprzedaży, w której cenę transakcyjną ustalono w kwocie 150.000 zł.

Zdaniem Podatnika prawidłowo wyliczona cena winna wynosić 127.270,40 zł.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu po przeanalizowaniu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wyjaśnia, co następuje.

Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

W myśl art. 29 ust. 1 ustawy o VAT podstawą opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2-22, art. 30-32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy. Obrót zwiększa się o otrzymane dotacje, subwencje i inne dopłaty o podobnym charakterze mające bezpośredni wpływ na cenę (kwotę należną) towarów dostarczanych lub usług świadczonych przez podatnika, pomniejszone o kwotę należnego podatku.

Zgodnie z art. 29 ust. 5 cyt. ustawy o VAT, w przypadku dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu. Z powyższego wynika, że dostawa (sprzedaż) zabudowanego gruntu podlega opodatkowaniu według stawki odpowiedniej dla budynku znajdującego się na tym gruncie.

Przez cenę należy rozumieć wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą kupujący jest obowiązany zapłacić przedsiębiorcy za towar lub usługę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru (usługi) podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym - zgodnie z art.3 pkt 1 ustawy z dnia 05.07.2001r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050 z późn.zm.).

Jak wynika z powyższych przepisów, podstawę opodatkowania podatkiem od towarów i usług stanowi obrót rozumiany jako kwota należna z tytułu sprzedaży pomniejszona o kwotę należnego podatku.

Przy ustalaniu wysokości należności ustawodawca nie ingeruje w sferę podejmowania decyzji, czy opłaty mają być kwotami "netto" czy "brutto". Kwestia ta powinna być regulowana w zawartych przez podatników umowach, a organ podatkowy nie może narzucać ich treści.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że strony określiły wartość nieruchomości na kwotę netto 150.000 zł. Zatem kwotą należną z tytułu sprzedaży pawilonu handlowego jest kwota 183.000 zł. (tj. 150.000 zł. + 22% VAT: 33.000 zł.).

Mając na uwadze przepisy prawa w zakresie podatku od towarów i usług oraz przedstawiony stan faktyczny tut. organ podatkowy stwierdza, że stanowisko Podatnika wyrażone w piśmie jest nieprawidłowe.

Jednocześnie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu informuje:
- iż przedmiotowa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego ma zastosowanie wyłącznie w przedstawionym stanie faktycznym i w stanie prawnym obowiązującym na dzień zaistnienia omawianego zdarzenia;
- interpretacja nie jest wiążąca dla podatnika, płatnika lub inkasenta, wiąże natomiast właściwe organy podatkowe i organy kontroli skarbowej.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i art. 236 § 2 pkt 1 oraz art. 239 w związku z art. 223 § 1 powołanej ustawy Ordynacja podatkowa, na niniejsze postanowienie służy zażalenie, które wnosi się do Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu, za pośrednictwem tut. organu podatkowego w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego postanowienia.

Zażalenie podlega opłacie skarbowej.

Podobne interpretacje: