Drukuj

Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość sprzedaży eksportowej wynikającej z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD?

P O S T A N O W I E N I E

Na podstawie art. 14a § 1 i art. 216 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Strony

Naczelnik Urzędu Skarbowego uznał stanowisko wnioskodawcy za nieprawidłowe.

U Z A S A D N I E N I E

Do tutejszego Urzędu Skarbowego wpłynął wniosek o udzielenie informacji w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług dotyczący wartości sprzedaży eksportowej wykazywanych w deklaracjach dla potrzeb podatku od towarów i usług.

Podatnik wystąpił z wnioskiem o udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w deklaracji VAT-7 sporządzonej dla potrzeb miesięcznego rozliczenia podatku od towarów i usług winno wykazywać się wartość sprzedaży eksportowej wynikającej z faktur eksportowych wystawionych nabywcy zagranicznemu, czy też wartość statystyczną sprzedaży wynikającą z dokumentów wywozowych SAD?

Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z póńź. zm.) przez eksport towarów rozumie się potwierdzony przez urząd celny określony w przepisach celnych wywóz towarów z terytorium kraju poza terytorium Wspólnoty w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ust. 1 pkt 1 - 4, jeżeli wywóz dokonywany jest przez:

a) dostawcę lub w jego imieniu, lub

b) nabywcę mającego siedzibę poza terytorium kraju lub w jego imieniu.

W myśl art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług obowiązek podatkowy powstaje z chwilą potwierdzenia przez urząd celny określony w przepisach celnych wywozu towarów poza terytorium Wspólnoty. Stosownie do art. 41 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług stawkę podatku 0% stosuje się w eksporcie towarów, pod warunkiem, że podatnik przed złożeniem deklaracji podatkowej za dany miesiąc otrzymał dokument potwierdzający wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty.

Przepisy podatkowe określają sposób przeliczania kwot na fakturach, w sytuacji gdy są wykazywane w walutach obcych. W myśl § 37 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004r w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. z Nr 97, poz. 970 z późń. zm.) uregulowano sposób przeliczania kwot wykazywanych na fakturach w sytuacji, gdy kwoty te wykazywane są w walutach obcych. Kwoty wykazane w walucie obcej wykazywane na fakturze przelicza się na złote według wyliczonego i ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski bieżącego kursu średniego waluty obcej na dzień wystawienia faktury, jeżeli faktura jest wystawiona w terminie, w którym podatnik obowiązany jest do jej wystawienia.

Przepis ten z pewnymi modyfikacjami określonymi w dalszych ustępach tego paragrafu, stosuje się odpowiednio do przeliczania kwot wykazywanych na fakturze wystawionej przez podatnika podatku od wartości dodanej lub podatku o podobnym charakterze, jeżeli dokumentują one czynności, które u podatników stanowią: wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dostawę towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca lub import usług.

Wartość sprzedaży eksportowej przyjmuje się według kursu z dnia powstania obowiązku podatkowego tj, zgodnie z art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od towarów i usług dnia, w którym urząd celny wyjścia potwierdzi na odwrocie SAD 3 wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty. Natomiast późniejsze różnice kursowe nie powodują konieczności korygowania wartości sprzedaży eksportowej wykazanej w ewidencji sprzedaży prowadzonej dla potrzeb podatku VAT.

Odpowiedzi udzielono w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku oraz w oparciu o obowiązujące w dniu wydania interpretacji przepisy prawa podatkowego.

Podobne interpretacje: