Drukuj

Czy sprzedaż lokali mieszalnych i użytkowych w budynkach komunalnych, jak również innych budynków i budowli lub ich części, dokonywana przez gminę, podlega zwolnieniu od podatku VAT?

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz.535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Towarami są rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części, będące przedmiotem czynności podlegających opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej , a także grunty - art. 2 pkt 6 w/w ustawy. Zgodnie z art. 29 ust. 5 ustawy o VAT, w przypadku odpłatnej dostawy budynków lub budowli trwale z gruntem związanych albo części takich budynków lub budowli z podstawy opodatkowania nie wyodrębnia się wartości gruntu.

Jednakże powyższa ustawa przewiduje zwolnienia od podatku VAT w przypadku odpłatnej dostawy niektórych towarów. Zwolnieniem takim, zgodnie z art. 43 ust.1 pkt 2 objęta jest dostawa towarów używanych, pod warunkiem, że w stosunku do tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego; zwolnienie dotyczy również używanych budynków i budowli lub ich części, będących przedmiotem umowy najmu, dzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze. Punkt 10 w/w przepisu zwalnia dostawę obiektów budownictwa mieszkaniowego lub ich części, z wyjątkiem obiektów i ich części, które mają być zasiedlone lub zamieszkane po raz pierwszy; zwolnienie nie dotyczy części budynków przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe. Zgodnie z art. 43 ust. 2 pkt 1 przez towary używane rozumie się budynki i budowle lub ich części - jeżeli od końca roku, w którym zakończono budowę tych obiektów, minęło co najmniej 5 lat. Na podstawie art.43 ust.6 cytowanej ustawy o VAT, zwolnienia o którym mowa w art. 43 ust.1 pkt 2, nie stosuje się do dostawy towarów wymienionych w ust.2 pkt 1, jeżeli przed wprowadzeniem ich do ewidencji środków trwałych lub w trakcie użytkowania wydatki poniesione przez podatnika na ulepszenie, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym, stanowiły co najmniej 30% wartości początkowej, a podatnik:
1. miał prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego od tych wydatków
2.użytkował te towary w okresie krótszym niż 5 lat w celu wykonywania czynności opodatkowanych.

W świetle powyższych przepisów, w ocenie tut. organu sprzedaż lokali mieszkalnych i innych budynków i budowli lub ich części dokonywana przez Gminę, jeżeli spełnia warunki określone w art. 43 ust. 1 pkt 2 podlega zwolnieniu od podatku VAT. Zwolnienie to nie dotyczy jednak sprzedaży części lokali przeznaczonych na cele inne niż mieszkaniowe.

Podobne interpretacje: