Drukuj

Czy specyfikacja faktur korygujących przesłana drogą elektroniczną przez nabywcę stanowi potwierdzenie odbioru tych faktur, dające prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie ?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a, art. 14b § 1 i § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 8, poz. 60 z dnia 4 stycznia 2005r. ze zm. ), w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.10.2006r. w sprawie formy potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie

postanawia

uznać stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

UZASADNIENIE

1.Stan faktyczny podany we wniosku jest następujący:

Spółka jawna M. dokonuje sprzedaży dużym sieciom handlowym ( "M", "S" ) i zdarzają się przypadki zwrotu części sprzedaży, co powoduje konieczność wystawiania odpowiadających zwrotom, faktur korygujących VAT. Odbiorca ("M") sporządza specyfikację płatności faktur i faktur korygujących , a następnie przesyła drogą elektroniczną do sprzedawcy.

Pytanie podatnika :

Czy specyfikacja faktur korygujących przesłana drogą elektroniczną przez nabywcę stanowi potwierdzenie odbioru tych faktur, dające prawo do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie?

2.Stanowisko wnioskodawcy co do oceny stanu faktycznego:

W opinii spółki przepis § 16 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005 nr 95 poz. 798 ze zm.), przewiduje prawo do obniżenia podstawy opodatkowania podatkiem od towarów i usług oraz podatku należnego wynikający z faktury korygującej w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca posiada potwierdzenie, iż nabywca otrzymał tę fakturę .

W związku z faktem, iż ustawodawca nie sprecyzował w jakiej formie nabywca ma dokonać potwierdzenia faktury korygującej Państwa odbiorca zajął stanowisko, iż potwierdzeniem takim jest specyfikacja faktur przesyłana drogą elektroniczną stanowiącą załącznik do dokonanej wpłaty.

Ustawodawca nie wskazał określonego sposobu potwierdzenia faktu otrzymania faktury korygującej przez nabywcę, a ww. przepis rozporządzenia nie zawiera szczególnego trybu uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez nabywcę. W Państwa ocenie w tej sytuacji w świetle art. 180 § 1 cytowanej wyżej ustawy-Ordynacja podatkowa "Jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem". W związku z powyższym, mając na uwadze brzmienie wspomnianego przepisu ustawy-Ordynacja podatkowa, warunek przewidziany w § 16 pkt 4 rozporządzenia jest spełniony w oparciu o jakikolwiek środek dowodowy potwierdzający odbiór faktury korygującej przez nabywcę. Może to być przykładowo zestawienie faktur zaksięgowanych w danym miesiącu przesłanych przez nabywcę, czy też zestawienie faktur przyjętych do rozliczenia .

3.Ocena prawna stanowiska wnioskodawcy w przedstawionym stanie faktycznym i prawnym.

Odnośnie ww. zapytania Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie wyjaśnia co następuje :

Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 4 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm. ) obrót zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów ( bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont ) i o wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur.

Na podstawie § 16 ust. 3 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 maja 2005r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2005 nr 95 poz. 798 ze zm.), fakturę korygującą wystawia się w przypadku zwrotu sprzedawcy towarów oraz zwrotu nabywcy kwot nienależnych, o których mowa w art. 29 ust. 4 cytowanej ustawy.

Ponadto zgodnie z § 16 ust. 4 ww. przepisu sprzedawca jest obowiązany posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę; nie dotyczy to eksportu towarów, przypadków określonych w § 11 ust. 2 pkt 3, wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz dostawy towarów, dla której miejsce opodatkowania znajduje się poza terytorium kraju. Potwierdzenie odbioru faktury korygującej stanowi podstawę do obniżenia kwoty podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym sprzedawca otrzymał to potwierdzenie, a w przypadku podatników, o których mowa w art. 99 ust. 2 i 3 ustawy-w rozliczeniu za kwartał, w którym to potwierdzenie otrzymali, z uwzględnieniem zasad, o których mowa w art. 21 ust. 1 ww. ustawy VAT. Przywołana regulacja nie określa formy w jakiej powinno nastąpić potwierdzenie otrzymania przez nabywcę faktury korygującej. Należy zatem stwierdzić, iż potwierdzenie takie może być dokonane w każdej formie, która pozwala na jednoznaczne stwierdzenie, iż odbiorca otrzymał fakturę korygującą.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż przesłana przez klienta ("M" "S") specyfikacja płatności z wyszczególnieniem potrąconych korekt nie stanowi potwierdzenia odbioru faktury korygującej przez kontrahenta-nabywcę, tym samym nie stanowi podstawy do obniżenia kwoty podatku należnego przez Spółkę. Tak więc forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej przedstawiona w zapytaniu w formie specyfikacji przelewów jest niedopuszczalna.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie mając na uwadze przedstawiony przez spółkę stan faktyczny i przytoczone przepisy prawa podatkowego stwierdza , że spółka nie ma prawa do uwzględnienia faktur korygujących tj. zmniejszenia podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rozliczeniu za miesiąc, w którym otrzymano zestawienie zbiorcze w formie specyfikacji płatności faktur i faktur korygujących przesłanych drogą elektroniczną.

Jednocześnie nadmienia się, iż podatnik powinien dołożyć wszelkich starań i zwrócić się do kontrahenta o zwrotne przesłanie kopii faktury korygującej lub uzyskanie pisemnego potwierdzenia otrzymania faktury korygującej w innej dopuszczalnej formie - ponieważ sam przelew nie stanowi jednoznacznego potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

Wobec powyższego Naczelnik Urzędu Skarbowego postanowił jak w sentencji.

Podobne interpretacje: