Drukuj

Pytanie podatnika dotyczy sposobu dokumentowania premii pieniężnej.

We wniosku o interpretację przepisów prawa podatnik wskazał, iz na podstawie zawartej umowy wypłaca swojemu kontrahentowi określone kwoty pieniężne tytułem premii za osiągnięcie pewnego poziomu obrotów, na podstawie not obciążeniowych wystawianych przez odbiorcę towarów. Następnie podatnik na podstawie zawartych umów o współpracy z dostawcami towarów wystawia kolejne noty obciążeniowe z tego samego tytułu oraz dolicza 1% marży. Całość jest opodatkowana podatkiem VAT w wysokości 22%.

Z analizy przedstawionego przez Stronę stanu faktycznego nie wynika jednoznacznie czy podatnik wypłaca nabywcy towarów określone kwoty pieniężne z tytułu przekroczenia pewnego progu zakupów, czy też za osiągnięcie przez kontrahenta określonego poziomu sprzedaży towarów nabytych uprzednio od podatnika (w korespondencji wskazano, iż premia pieniężna wypłacana jest za rozwój sieci i przewidywany wzrost sprzedaży oraz, że w/w premia nie ma wpływu na zmniejszenie ceny). Z jednej strony bowiem podatnik odnosi się do ceny sprzedaży na rzecz kontrahenta, z drugiej zaś do obrotów osiąganych przez nabywcę.

Użycie więc określenia, iż z tego samego tytułu podatnik wystawia noty obciążeniowe dla dostawców towarów, nie wyjaśnia dokładnie czy dostawcy partycypują w kosztach ponoszonych przez podatnika na rzecz kolejnego odbiorcy ich towarów, czy też wypłacają podatnikowi premię pieniężną w związku z osiągnięciem przez Niego określonego poziomu sprzedaży, bądź przekroczenia pewnego progu zakupów.

Z pisma Strony wynika, iż wątpliwość podatnika dotyczy prawidłowej formy wzajemnych rozliczeń z dostawcami towarów.

Odnosząc się do powyższego tut. organ stwierdza, iż skoro podanik zawarł stosowne umowy o współpracy z dostawcami towarów, a wskazany wyżej sposób rozliczeń jest zgodny z postanowieniami zawartych umów (nie przedstawiono ich w piśmie), to zgodnie z zasadą swobody umów wyrażoną w art. 353 Kodeksu cywilnego, brak jest podstaw w trybie art. 14a ustawy Ordynacji podatkowej do zajęcia stanowiska w przedmiotowej kwestii. Strony umowy mają bowiem prawo dowolnie kreować stosunki prawne, byleby ich treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunków, ustawie ani zasadom współżycia społecznego.

Kwestia oceny umów zawartych między podatnikiem, a jego dostawcami może wystąpić jedynie w trybie art. 24a Ordynacji podatkowej, na podstawie którego organ podatkowy dokonując ustalenia treści czynności prawnej, uwzględnia zgodny zamiar stron i cel czynności, a nie tylko dosłowne brzmienie oświadczeń woli złożonych przez strony czynności.

Z uwagi jednak na wskazany przez Stronę fakt przyznania premii pieniężnej kontrahentowi dokonującemu zakupów u podatnika tut. organ informuje, iż w celu prawidłowego rozliczenia podatkowego przyznanego świadczenia istotne jest ustalenie, czy udzielenie korzyści handlowych powoduje obniżenie ceny towaru czy też nie. Jeżeli zmniejszają cenę to należy wystawić fakturę korygującą. Jeżeli natomiast udzielone korzyści nie mają wpływu na poziom cen, a kupujący otrzymuje jedynie określoną premię pieniężną, to wówczas sprzedający nie ma obowiązku wystawienia faktury korygującej i obniżenia podatku.

O sposobie zakwalifikowania przyznanej kontrahentowi premii pieniężnej powinny roztrzygać postanowienia konkretnej umowy, w której zostanie wyraźnie określone, czy mamy do czynienia z obniżeniem ceny, czy też wypłaceniem kupującemu umówionej dodatkowej kwoty. Trzeba przy tym pamiętać, iż o charakterze danego świadczenia z pewnością nie przesądzi ustalona przez Strony jego nazwa. Jeżeli więc z istoty świadczenia wynika, iż faktycznie nie wpływa ono na obniżenie ceny, udzielenie tego rodzaju korzyści handlowych nie wpłynie na rozliczenie podatku od towarów i usług. Natomiast w przypadku, gdy udzielone korzyści finansowe mają charakter rabatu, bonifikaty, opustu bądź skonta to stanowią podstawę do wystawienia faktury korygującej w związku ze zmniejszeniem obrotu.

Kwestię wystawiania faktur korygujących w związku z udzieleniem określonych korzyści handlowych reguluje art. 29 ust. 1 i 4 ustawy z dn. 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) oraz § 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 27 kwietnia 2004r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 97, poz. 971). Zgodnie z powoł. przepisami obrót stanowiący podstawę opodatkowania podatkiem VAT zmniejsza się o kwoty udokumentowanych, prawnie dopuszczalnych i obowiązkowych rabatów (bonifikat, opustów, uznanych reklamacji i skont) i wartość zwróconych towarów, zwróconych kwot nienależnych w rozumieniu przepisów o cenach oraz zwróconych kwot dotacji, subwencji i innych dopłat o podobnym charakterze, a także kwot wynikających z dokonanych korekt faktur. Gdy rabatów udzielono po wystawieniu faktury podatnik udzielający rabatu wystawia fakturę korygującą.

Podobne interpretacje: