Drukuj

1) Czy w miesiącu marcu 2007r. spółka cywilna może wystawić fakturę VAT na sprzedaż środków trwałych dla nowo powstałej firmy? 2) Czy dokonując sprzedaży auta na fakturę VAT podatnik narazi się na zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego w formie gotówkowej? 3) Czy po dokonaniu odczytu i wymianie modułu w kasie fiskalnej spółka cywilna może sprzedać kasę fiskalną?

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w odpowiedzi na pismo z dnia 05.02.2007r. Spółki cywilnej ..., o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego stwierdza, iż

- stanowisko w zakresie sprzedaży samochodu (środków trwałych) na fakturę VAT jest prawidłowe;

- stanowisko w zakresie zwrotu podatku VAT odliczonego przy nabyciu samochodu w związku z likwidacją spółki jest prawidłowe;

- stanowisko w zakresie sprzedaży kasy fiskalnej na fakturę VAT jest prawidłowe.

UZASADNIENIE

W dniu 05.02.2007r. wpłynął do tutejszego organu podatkowego wniosek spółki cywilnej ..., której tut. Organ podatkowy dnia 30.10.1998r. Wygenerował NIP ... o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym regulowanych przepisami.

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że:

Obecnie Spółkę cywilną tworzą Państwo .... Z dniem 1 marca 2007r. Pan ... zamierza rozpocząć indywidualnie działalność gospodarczą jako osoba fizyczna. Z dniem 31 marca 2007r. nastąpi likwidacja spółki cywilnej. Działalność gospodarcza będzie kontynuacją poprzedniej co do profilu działalności miejsca wykonywania działalności. Obecnie spółka cywilna jest właścicielem środków trwałych, tj. m.in. samochodu uniwersalnego-ciężarowego (homologacja-kratka) oraz kasy fiskalnej. Spółka w roku 2001r. odliczyła 100% podatku naliczonego wynikającego z faktury zakupu samochodu.

Pytanie podatnika brzmi:

1) Czy w miesiącu marcu 2007r. spółka cywilna może wystawić fakturę VAT na sprzedaż środków trwałych dla nowo powstałej firmy?

2) Czy dokonując sprzedaży auta na fakturę VAT podatnik narazi się na zwrot podatku VAT do Urzędu Skarbowego w formie gotówkowej?

3) Czy po dokonaniu odczytu i wymianie modułu w kasie fiskalnej spółka cywilna może sprzedać kasę fiskalną?

Zdaniem podatnika:

Sposób przeniesienia środków trwałych, pozostałego wyposażenia, towaru ze starej firmy do nowej jest zgodny z przepisami prawa podatkowego i nie naraża na dodatkowe koszty w formie podatków lub zwrotów. Zbycie samochodu osobowego w okresie krótszym niż okres amortyzacji dla tego pojazdu, nie narazi spółki na obowiązek korekty wcześniej odliczonego podatku naliczonego. Spółka zbywając samochód, od którego w roku 2001r. odliczyła 100% podatku naliczonego, odprowadzi również 100% podatku należnego od obecnej wartości rynkowej pojazdu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w oparciu o wyżej przedstawiony przez podatnika stan faktyczny dokonuje interpretacji prawa podatkowego w przedmiocie pytania postawionego przez podatnika.

Za towar w rozumieniu art. 2 ust. 6 uważa się rzeczy ruchome, jak również wszelkie postacie energii, budynki i budowle lub ich części będące przedmiotem czynności podlegających i opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, które są wymienione w klasyfikacjach wydanych na podstawie przepisów o statystyce publicznej, a także grunty. Zgodnie z tą definicją towarem jest tak samochód osobowy jak i kasa fiskalna z wymienionym modułem pamięci fiskalnej.

Zgodnie z art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podatnicy, o których mowa w art. 15, są obowiązani wystawić fakturę stwierdzającą w szczególności dokonanie sprzedaży, datę dokonania sprzedaży, cenę jednostkową bez podatku, podstawę opodatkowania oraz dane dotyczące podatnika, nabywcy, z zastrzeżeniem ust. 2, 4 i 5 oraz art. 119 ust. 10 i 120 ust. 16.

Zgodnie natomiast z art. 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług podstawa opodatkowania jest obrót, z zastrzeżeniem ust. 2 - 22, art. 30 - 32, art. 119 oraz art. 120 ust. 4 i 5. Obrotem jest kwota należna z tytułu sprzedaży, pomniejszona o kwotę należnego podatku. Kwota należna obejmuje całość świadczenia należnego od nabywcy (...).

Zgodnie z w/w przepisami dokonując sprzedaży (dostawy) opisanych we wniosku towarów, tj.: samochodu uniwersalnego - ciężarowego oraz kasy fiskalnej należy wystawić fakturę VAT oraz wykazać kwoty w niej zawarte w deklaracji podatkowej VAT-7 za dany miesiąc.

W stanie faktycznym sprawy sprzedaż towarów, o których mowa podlega opodatkowaniu co oznacza, że w sprawie nie znajdują zastosowania przepisy art. 91 w/w ustawy o VAT w oparciu, o które podatnik jest zobowiązany do korekty wcześniej odliczonego podatku VAT.

W konsekwencji powyższego stanowisko podatnika zawarte w przedstawionych pytaniach jest prawidłowe.

Naczelnik Urzędu Skarbowego informuje, iż powyższa informacja o zakresie stosowania prawa podatkowego obowiązuje jedynie w przedstawionym stanie faktycznym oraz jest zgodna z obowiązującym stanem prawnym tylko w przypadku przedstawienia przez podatnika rzeczywistego stanu faktycznego.

Interpretacja stosownie do art. 14b § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa nie jest wiążąca dla podatnika. Jeżeli jednak podatnik zastosuje się do powyższej interpretacji organ podatkowy nie może wydać decyzji określającej lub ustalającej zobowiązanie podatkowe bez zmiany lub uchylenia powyższego postanowienia, jeżeli taka decyzja byłaby niezgodna z interpretacją zawartą w tym postanowieniu. Powyższa interpretacja wiąże natomiast organ podatkowy i organy kontroli skarbowej – do czasu jej zmiany lub uchylenia w drodze decyzji, w trybie art. 14b § 5 ustawy Ordynacja podatkowa.

Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 236 § 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa na niniejsze postanowienie zawierające interpretację służy zażalenie wniesione do Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy za pośrednictwem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Inowrocławiu w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia.

Podobne interpretacje: